Edície 2016Edície časopisu

Aký bol rok 2015 a čo očakávate od roku 2016?

Ako sa v uplynulom roku vyvíjal polygrafický trh v SR (v ČR)?

Peter Spiesz – konateľ spoločnosti Böttcher Slovenská republika, s. r. o.: Tlačiarne, ktoré investovali v minulosti a majú kvalitnú technológiu, fungujúce obchodné oddelenie a sú dobre organizované, majú stále dostatok práce. Podnikateľské prostredie sa stále mení a vyvíja. Platí to o každom priemyselnom odvetví a polygrafický priemysel nie je výnimkou. Je dôležité sa zameriavať na zefektívňovanie výroby a neustále sa zlepšovať. Toto je  jediná fungujúca cesta k dlhodobému  úspechu.

Peter Mračna, Fujifilm Slovakia, s. r. o.: Je to otázka skôr pre štatistiky. Osobne som čakal väčší nárast digitálu. Myslím si, že všetky vlajkové lode našej polygrafie úspešne inovovali a potešili majiteľov i napriek tlaku na ceny.

Tibor Nagy, obchodný poradca KBA, CEE Sp. z o. o.: V roku 2015 pokračovali pozitívne trendy, ktoré boli postupne citeľné od roku 2013.

Patrick Schwab, generálny riaditeľ Neografia, a. s.: Stagnácia na knižnom trhu a prehlbujúci sa pokles na trhu časopisov. Slovensko, žiaľ, trpí na svoju malosť, nielen v polygrafii. Česká republika je na tom výrazne lepšie, aj knižný aj časopisecký trh priniesli vlani viaceré nové zaujímavé projekty čo do obsahu aj veľkosti.

Daniel Gašparovič: Slovenský a český polygrafický trh sú v mnohom podobné. Na oboch pôsobí niekoľko silných proexportne orientovaných knižných tlačiarní, ktorým sa napriek zložitým trhovým podmienkam poväčšine darilo a dosiahli veľmi dobré výsledky. Rovnako dobre na tom boli zrejme tlačiarne orientované na výrobu obalov. Koniec roka 2015 bol v spotrebe papiera pre merkantilnú tlač tiež jednorazovo pozitívne ovplyvnený blížiacimi sa parlamentnými voľbami. Ostatné segmenty by som však nerád vopred hodnotil, počkajme na zverejnenie štatistických údajov a ekonomických výsledkov.

Ing. Ivan Topoľský, CSc., konateľ Heidelberg Slovensko, s. r. o.: Domnievam sa, že bol znateľný nárast výroby vo veľkých tlačiarňach s vysokým podielom exportu. U menších tlačiarní  – viacmennej stagnácia.

František Oľha, Cofin, a. s.: Sme malá firma s 19 zamestnancami, takže  to neviem úplne presne posúdiť, ale pre malé a „mikropodniky“ v polygrafii priniesol, systém EKS značné problémy. Celý systém je komplikovaný, často sú zlé zadania od obstarávateľov, ktoré nikto nerieši a termíny na výrobu, ktoré stihne iba ten, kto to už má vytlačené na sklade… Navyše tento systém spôsobil úbytok práce v regiónoch. Mení sa pohľad na digitalizáciu tlače a hlavne malé a stredné firmy sa musia orientovať týmto smerom, lebo tlak na tlačoviny nákladmi do 200 ks a personifikáciu narastá z roka na rok.

Josef Misof, generálny riaditeľ Europapier Slovensko, s. r. o.: Prvé mesiace minulého roku sa vyznačovali pomalým rozbehom. Letné obdobie poznačilo zvyšovania cien natieraných a nenatieraných papierov a nejasné informácie ohľadom výšky a času prenesenia cien výrobcov na trh. Tento stav trval až do priebehu tretieho kvartálu, kedy sa situácia stabilizovala. Posledný mesiac bol veľmi silný, čo pripisujeme začiatku príprav na parlamentné voľby, dokončovaniu zákaziek, ktoré sa nestihli v priebehu roka a snahe o optimalizáciu hospodárskeho výsledku spoločností.

Ing. Mária Blahová: Po rokoch stagnácie a prepadu polygrafickej výroby v predošlých obdobiach možno minulý rok považovať za obdobie mierneho oživenia trhu.

Ľudovít Karpinský, TYPOSET, s. r. o., konateľ:  Polygrafický trh sa vyvíjal dynamicky a smerom k väčšej profesionalite po všetkých stranách.

Peter Blubla, prezident ZPNS: Nemám ešte k dispozícii oficiálne štatistiky, ale podľa vyjadrení viacerých popredných firiem bol rok 2015 lepší ako rok 2014. Čo sa týka všeobecných informácií stále pretrváva cenový boj a opäť sa objavujú aj neplatiči. Pozitívne je, že viaceré firmy majú pripravené rozvojové programy (investície aj výrobnú náplň).

Podarilo sa vašej spoločnosti (firme) naplniť hospodárske ciele?

P. Spiesz: Naša spoločnosť sa orientuje i mimo polygrafický priemysel. Túto stratégiu sme začali aplikovať v dobe, keď polygrafia nemala žiadne výrazné problémy. V súčasnosti vidíme, že minulé kroky nám pomáhajú eliminovať určité problémy v polygrafii v súčasnosti. Orientujeme sa i na drevospracovateľský priemysel alebo na hutníctvo. I táto stratégia nám dopomáha byť stále mimoriadne úspešní. Na druhej strane je stále pre nás kľúčovým biznisom polygrafický priemysel.

P. Mračna: Náš hospodársky rok nie je totožný s kalendárnym, zatiaľ sme v budgete.

T. Nagy: Napriek tomu, že v čase zodpovedania tejto otázky ešte nie je možné prezentovať výsledky našej spoločnosti, je jasné, že KBA bude naďalej ekonomicky stabilným partnerom dosahujúcim pozitívne výsledky.

P. Schwab: Čiastočne. Veľká spokojnosť je na poli knižnej produkcie, ako aj s výsledkami s ňou spojenými. Zníženie tržieb v oblasti web fed tlače, no napriek tomu sme dosiahli zlepšenie jej ziskovosti. Celkovo sa prevádzková ziskovosť Neografie, a. s. výrazne zlepšila, hoci ešte nedosahuje plánované parametre. Vytvorili sme však dobré východisko na ziskovú prevádzku v roku 2016.

D. Gašparovič: Tu by sme mali hodnotenie výsledkov komentovať za obe spoločnosti samostatne. OSPAP bol takmer celý rok 2015 vo veľmi zložitej situácii a výsledky spoločnosti sú výrazne ovplyvnené poklesom predaja, hlavne v priamych dodávkach. Negatívne čísla boli v krízovom režime viac-menej očakávané. Z druhej strany, PAPYRUS BOHEMIA naplnil ale aj prekročil svoje ciele vo všetkých hlavných sledovaných ukazovateľoch. Aj tu by sme, samozrejme, našli isté rezervy. Plán predaja slovenským zákazníkov sme dosiahli.

I. Topoľský: Koncern Heidelberger Druckmaschinen ako celok si o dosť vylepšil hospodársky výsledok v porovnaní s predchádzajúcim rokom, čiže ciele sa darí plniť.

F. Oľha: Z hľadiska obratu a pridanej hodnoty sme splnili plánované ciele na cca 100%.

Ľudovít Bartoš, sekretár SZSDT: Hospodárske ciele sme výrazne prekročili a rok 2015 hodnotíme ako veľmi úspešný. Získali sme viacero nových klientov, čo sa odrazilo na výsledkoch našej firmy.

J. Misof: Naša spoločnosť naplnila ciele v oblasti predaja v objeme, v tržbách, ako aj v samotnom zisku, ale to len vďaka optimalizácii na strane nákladov. Nenaplnili sme plán v marži, čo je v predaji polygrafických materiálov u nás dlhodobý trend.  Pracujeme intenzívne na tom, ako tento  trend zastaviť, resp. zvrátiť.

M. Blahová: V uplynulom roku sa našej spoločnosti opäť podarilo posilniť si rentabilitu pri zachovaní pozitívneho cash flow. V rámci cieľov stanovených v oblasti predaja môžeme skonštatovať spokojnosť najmä v segmente postpress zariadení. V tomto segmente sme ciele stanovené pre rok 2015 dokonca mierne prekročili. V oblasti predaja nových tlačových strojov sme však nedosiahli stanovené ciele. Situácia sa nám javí tak, že slovenské tlačiarne sa v minulom roku orientovali viac na nákup pomerne ľahko dostupných použitých strojov v prijateľných cenách ako na nákup nových strojov. Navyše v minulom roku došlo k zlúčeniu spoločností Ryobi Limited a Mitsubishi Heavy Industries Printing and Packing Machinery, Ltd. a následná reorganizácia výroby spôsobila dočasné neúmerné predĺženie dodacích lehôt, čo hralo v náš neprospech.

Ľ. Karpinský: Cieľ sme splnili na 80percent. A tešíme sa z toho.

Čo bolo najväčším pozitívom a negatívom?

P. Spiesz: Ja som osobne presvedčený, že polygrafia bude opäť rásť. Bude iná ako je dnešná polygrafia, ale to je logické a takýto vývoj poznáme i z minulosti. Pokiaľ sa obhliadneme naspäť, tak polygrafia pred 20 rokmi a tá dnešná je veľký rozdiel a tento trend bude isto pokračovať. Vďaka automatizácii bude treba stále menej ľudí. Ceny polygrafických produktov budú ovplyvnené i týmto faktorom. Takémuto vývoju sa musíme my všetci prispôsobiť.

P. Mračna: Za pozitívum považujem, že sa ukázalo, že štátu sa nevyplatí kriviť trh nepodloženými dotáciami. Negatívne hodnotím zmeny vlastníckych štruktúr v novinovej tlači.

T. Nagy: Pozitívom je mierny nárast záujmu o produkty nášho odvetvia.
Negatívum súvisí s pozitívom a to v tom zmysle, že nárast záujmu zatiaľ nepriniesol zlepšenie „cenovej kvality“ pre našich zákazníkov, a ani lepšiu platobnú disciplínu.

P. Schwab: Najväčším pozitívom roku 2015 je jednoznačne pokles predaja e-kníh a ich readerov v USA. Pokiaľ v rokoch 2008 – 2010 toto odvetvie zaznamenalo 1 200% rast, v roku 2015 bol po prvýkrát zaznamenaný pokles predaja e-bookov, v USA až o 11%! (pre segment detskej literatúry až o -44%!). Chcem veriť, že je to znakom rastu záujmu o papierové knihy a nie poklesom záujmu o čítanie kníh, ako také.

D. Gašparovič: Pozitívom vo vývoji polygrafického odvetvia sú bezpochyby investície do obnovy technológií a do nákupu nových inovatívnych technológií, ktoré zachovávajú a často aj zvyšujú konkurencieschopnosť našich polygrafických spoločností. Keď sa pozriete na trhových lídrov, či už Grafobal Skalica, Neografia, TBB, Polygraf Print a ďalších, rozumne obnovujú a zvyšujú produktivitu. Naopak, z negatív by som spomenul znižovanie podielu tlačených novín a časopisov, ovplyvnené nárastom mobilných aplikácií.

I. Topoľský: Pozitívum: čiastočné vytriezvenie z e-kníh a návrat k tlačenej forme. Negatívum: Napredujúcou elektronizáciou/digitalizáciou sa znižujú tlačené náklady a miznú niektoré polygrafické produkty – napr. diaľničné známky. Je to však logicky vývoj, s tým nič neurobíme.

F. Oľha: Pozitívom pre našu spoločnosť je asi to, že digitalizácia prináša zvýšené nároky na počítačových a dátových špecialistov, ktorí u konkurencie chýbajú.Negatívom je, že hlavne vďaka štátnym zákazkám chýba samoregulačná funkcia trhu, kde neefektívne spoločnosti so slabou úrovňou finančnej disciplíny, ostávajú stále na trhu a poškodzujú firmy zamerané na komerčné zákazky a koncových zákazníkov.

Ľ. Bartoš: Neviem hodnotiť iba polygrafickú brandžu. Viem však zhodnotiť podnikateľské prostredia ako také. Najväčšie negatívum je jednoznačne stále pretrvávajúca nevymožiteľnosť práva a prílišná prebyrokratizovanosť podnikateľského prostredia. Za pozitívum považujem, že firmy už viac dbajú na kvalitu svojej prezentácie a na kvalitu nakupovaných výrobkov.

J. Misof: Za pozitívum môžeme označiť rast dopytu po špeciálnych polygrafických papieroch a materiáloch, investície do nových technológií našich zákazníkov a záujem o zvyšovanie znalosti zamestnancov. Za negatívum rast drobných dodávok a závozov, čoraz častejšie zmeny v cenách od výrobcov a neschopnosť niektorých subjektov v polygrafii plniť si svoje záväzky včas a v plnej výške.

Ľ. Karpinský: Pozitívum — čistenie trhu od deformácií, ktoré tu boli v minulosti. Negatívum — zánik alebo nerozvíjanie sa „strednej triedy“ tlačiarní a polygrafických prevádzok (myslím takých, kde je rozumný pomer medzi cenou, kvalitou a výkonom). Ako veľké negatívum s rozsiahlym dlhodobým negatívnym dosahom vnímam pre slovenské polygrafické firmy využívanie eurofondov predovšetkým v okolitých krajinách.

P. Blubla: Pozitívum: Polygrafia si udržiava svoje dominantné postavenie v mediálnej branži. Negatívum: Slabá propagácia a podpora tlačených produktov voči virtuálnej realite a nehmotným nosičom.

Komu a za čo by ste udelili polygrafického „OSKARA 2015“?

P. Spiesz: Všetkým polygrafickým podnikom, ktoré mali úspešný rok 2015.

P. Mračna: Osobne by som ho udelil Ing. Š. Kristeľovi, ktorý dokázal udržať rast ich spoločnosti i v týchto ťažkých časoch, Ing. P. Kosíkovi za manažment nábehu nových rotačiek. Zvláštneho Oskara by som venoval Oľhovcom za inovatívne spôsoby tlače. Nie je to  len návrh za minulý rok.

T. Nagy: Prečo by nemohol získať Oskara teraz už náš bývalý zákazník Jaroslav Kováčik z KK Typografia, ktorý mimoriadne korektnou formou ukončil svoje podnikanie… Ďakujeme Jarovi a želáme všetko najlepšie!

P. Schwab: Pánovi Kmotríkovi. Za celoživotné dielo na poli slovenskej polygrafie, zvlášť v oblasti časopiseckého biznisu.

M. Blahová: Polygrafického Oskara by sme udelili riaditeľovi Strednej odbornej školy polygrafickej v Bratislave Romanovi Šípovi, ktorému sa podarilo tak spropagovať študijný odbor Operátor ofsetovej tlače, že po mnohých rokoch bola opäť otvorená trieda pre budúcich tlačiarov.

D. Gašparovič: Polygrafických Oskarov rád prenechám kompetentnejším, Zväzu polygrafie a samotnému trhu. Malého ekonomického Oskara by som však neskromne udelil samotnému OSPAP na čele s Petrom Breburdom za to, že sa v krízovej situácii udržal nad vodou, napriek tlaku neskončil v konkurze a úspešne doplával k predaju a záchrane spoločnosti.

I. Topoľský: Nič také svetoborné ma nenapadá, snáď sa nejaká „bomba“ zjaví na Drupe.

F. Oľha: Kvalita z roka na rok prudko rastie. Ukazuje sa, že menšie spoločnosti sú v tomto ohľade oveľa úspešnejšie. Vybrať jednu konkrétnu firmu by som sa neodvážil, ale ak by sa hodnotilo podľa počtu ocenení v súťažiach, tak by naša spoločnosť vo finálovej skupine asi nechýbala.

J. Misof: Iste nášmu obchodnému tímu, ktorý za rok 2015 urobil kus obrovskej práce.

Ľ. Karpinský: Každému, kto v polygrafii dokázal byť v zisku a rozvíjať sa.

P. Blubla: Všetkým, ktorí v roku 2015 aj za zložitých podnikateľských podmienok dosiahli pozitívne výsledky.

Očakávania polygrafov v roku 2016?

P. Spiesz: Podobné ako v roku 2015. Silní, inovatívni a moderní budú mať možnosť byť úspešní i v roku 2016. Bohužiaľ, cesta k úspechu je veľmi ťažká  a nie je možné sa zastaviť. Neustále sa treba zlepšovať. A toto bude platiť nie len v roku 2016, ale i naďalej.

P. Mračna: Byť lepší ako minulý rok.

 

Chcete si prečítať všetky odpovede opýtaných?Objednajte si predplatné časopisu PrintProgress a prečítajte si celý článok.

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore