Infoprint servis

Aký dopad má koronavírus na pracovnoprávne vzťahy?

Dňa 24. 03. 2020

Mimoriadna situácia pre šírenie koronavírusu negatívne vplýva nielen na ekonomické prostredie, ale aj na pracovnoprávne vzťahy. Zamestnávatelia sa obávajú, že nebudú mať prostriedky na mzdy pre zamestnancov a budú tak nútení prepúšťať. Zamestnanci zase majú obavy zo straty zamestnania a z toho, že nebudú mať z čoho platiť účty. Situácia nie je jednoduchá, preto je dobré vedieť, aké práva majú zamestnanci a zamestnávatelia v zmysle platnej právnej úpravy.

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu sú ľudia vracajúci sa zo zahraničia povinní zotrvať v domácej karanténe po dobu 14 dní pod hrozbou sankcie v prípade jej porušenia. Zamestnanec, ktorý sa vrátil z oblasti, kde sa vyskytli prípady ochorenia COVID-19, alebo ak mohol prísť do kontaktu s osobami, u ktorých je riziko, že boli nakazené, by mal o tejto skutočnosti informovať svojho zamestnávateľa. Pokiaľ to charakter práce umožňuje a pokiaľ sa na tom zamestnanec a zamestnávateľ dohodnú, môže zamestnanec dočasne vykonávať prácu z pohodlia svojho domova, tzv. homeoffice. Ak pracovná zmluva takéto miesto výkonu práce neupravuje, mala by sa dojednať jej zmena. Ak nie je možné túto zmenu uskutočniť písomne (napríklad z dôvodu už prebiehajúcej domácej izolácie), je potrebné zabezpečiť ju iným preukázateľným spôsobom, napríklad v e-mailovej komunikácii. Homeoffice však zamestnávateľ nemôže zamestnancovi nariadiť, závisí to od spoločnej dohody.

Okrem vyššie spomínaného vykonávania práce z domu sa zamestnanec a zamestnávateľ môžu dohodnúť na tom, že zamestnanec bude počas inkubačnej doby čerpať dovolenku. Je potrebné zdôrazniť, že podľa Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi aspoň 14 dní vopred. Táto lehota však môže byť výnimočne skrátená, avšak len so súhlasom zamestnanca.

V prípade, ak má zamestnanec nevyčerpané náhradné voľno, Zákonník práce umožňuje určiť čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas v rozsahu, v akom práca nadčas trvala, s čím však musí zamestnanec súhlasiť. Ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi náhradné voľno a zamestnanec s tým súhlasí, potom zamestnancovi mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas nepatrí.

Z dôvodu rozhodnutia vládnych orgánov bolo mnoho zamestnávateľov nútených zatvoriť svoje prevádzky. Objektívne teda nemôžu prideľovať svojim zamestnancom prácu. V takomto prípade ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa. V zmysle Zákonníka práce patrí v takejto situácii zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. Zamestnávateľ môže z dôvodu povinnosti uzavretia prevádzky poskytnúť zamestnancom 60 % ich priemerného zárobku len v prípade, pokiaľ sa na tom písomne dohodol so zástupcami zamestnancov. Túto písomnú dohodu nie je pritom možné nahradiť individuálnou dohodou so zamestnancom, ani rozhodnutím zamestnávateľa.

Rozhodnutím vlády boli s účinnosťou od 16. marca 2020 uzatvorené všetky predškolské (jasle, materské školy) a školské zariadenia v krajine po dobu 14 dní. Aké možnosti má teda pracujúci rodič dieťaťa? Rodič dieťaťa vo veku do 10 rokov je oprávnený si uplatniť v Sociálnej poisťovni nárok na ošetrovné, pričom tento nárok vzniká po uzatvorení predškolského, resp. školského zariadenia automaticky, bez nutnosti kontaktovať pediatra. Sociálna poisťovňa uvádza, že za dieťa do 10 rokov sa považuje dieťa, ktoré má najviac 10 rokov + 364 dní (vrátane). Pokiaľ ide o dieťa, ktoré má 11 rokov a viac, Sociálna poisťovňa uvádza, že je potrebné telefonicky kontaktovať pediatra, ktorý ak to uzná za vhodné, vystaví žiadosť o ošetrovné z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa a pošle ju do Sociálnej poisťovne. Nárok na ošetrovné si, pochopiteľne, môže uplatniť len jeden z rodičov, a to aj v prípade, že má viac detí, ktoré navštevujú predškolské a školské zariadenia. Hoci v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení trvá nárok na ošetrovné pri uzavretí predškolských a školských zariadení maximálne 10 kalendárnych dní, Sociálna poisťovňa vzhľadom na vzniknutú situáciu oznámila, že prizná nárok na ošetrovné pri osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa do dovŕšenia 11. roku jeho veku (10 + 364 dní) počas celého 14-dňového obdobia, počas ktorého budú školy a predškolské zariadenia uzavreté. Zároveň je potrebné uviesť, že Sociálna poisťovňa prizná dávku aj spätne, netreba sa preto obávať, ak ste žiadosť o priznanie dávky nepodali v čase vyhlásenia karantény. Výška ošetrovného je 55 % z denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu.

 

Celé znenie článku nájdete v najbližšom vydaní časopisu PrintProgress 2/2020

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore