Tlačové správy - Polygrafia

Ekológia v polygrafii

Šetrenie zdrojov, surovín a spoločenská zodpovednosť sú významné súčasti podnikovej stratégie mnohých spoločností. Takýto prístup majú podniky vyjadrený vo svojich víziách, hodnotách, kódexoch, zásadách správania sa a v politike životného prostredia a riadenia kvality.

Význam ochrany prírody a životného prostredia
Prečo byť ekologický? Priemysel je významným znečisťovateľom životného prostredia. V mnohých firmách však ešte stále existuje určitá zdržanlivosť v aktivitách v prospech životného prostredia, najmä vzhľadom na náklady s tým súvisiace. Našťastie, dnes sa už často stretávame aj s názorom, že ekonomická výkonnosť sa zlepšením vplyvu podniku na životné prostredie nezhoršuje, ale môže sa dokonca zlepšiť.

V súčasnosti existuje celé spektrum dôvodov na dobrovoľné, šetrnejšie správanie sa priemyselných podnikov k životnému prostrediu. Medzi tieto dôvody možno zaradiť najmä šetrenie materiálnych a energetických nákladov, budovanie lepšej pozície na trhu zlepšovaním ekologického imidžu a v neposlednom rade využitie nových príležitostí na trhu pro-ekologických technológií.

Znečisťovanie a znečistenie ovzdušia
Najohrozenejšou zložkou prírodného prostredia je ovzdušie. V oblasti ochrany ovzdušia treba rozlišovať dva pojmy: znečisťovanie ovzdušia a znečistenie ovzdušia. Pojem znečisťovanie ovzdušia znamená vypúšťanie (vnášanie, emisiu) znečisťujúcich látok do atmosféry. Tieto látky priamo alebo po chemických zmenách v ovzduší, prípadne v spolupôsobení s inou látkou (synergicky) nepriaznivo ovplyvňujú životné prostredie. Pri širšom chápaní znečisťovania ovzdušia do znečisťujúcich zložiek zahrňujeme i elektromagnetické žiarenie, hluk, teplo, atď. Znečisťovanie je teda činnosť alebo dej, kým znečistenie je určitý stav, ktorý je dôsledkom pôvodného deja. Práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri ochrane ovzdušia upravuje Zákon o ovzduší 137/2010.

Ekologické Projekty – Hlavné možnosti znižovania emisií VOC (Volatile Organic Compounds – prchavé organické látky)
Opatrenia na znižovanie emisií VOC sú zamerané na výrobky alebo modifikáciu výrobných procesov (vrátane údržby a riadenie prevádzky) a na obnovu zariadenia v už existujúcich podnikoch.

Všeobecný náčrt dostupných opatrení, ktoré sa môžu uplatňovať samostatne alebo v kombinácii:
• nahradzovanie VOC – napr. vhodných odmasťovacích kúpeľov a náterových hmôt, tlačových farieb, lakov, glejov a lepidiel, ktoré majú nízky alebo žiadny obsah VOC,
• znižovanie emisií VOC aplikovaním najlepších skúseností pri nakladaní s rozpúšťadlami s nízkym bodom varu, čím sa rozumie najmä stále udržiavanie poriadku, preventívne programy údržby alebo zavedenie uzatvorených systémov pre prevádzku, skladovanie a distribúcia takýchto rozpúšťadiel,
• recyklovanie alebo účinné zachytávanie VOC technologickými postupmi ako je absorbcia, kondenzácia a membránové procesy, pričom v ideálnom prípade by sa organické zlúčeniny využívali na mieste,
• likvidácia zachytených VOC technologickým postupom ako je napr. termické alebo katalytické spaľovanie, alebo zachytenie biologickou cestou.

Optimálny postup pri spracovaní a likvidácii odpadu sa volí s ohľadom na investičné a prevádzkové náklady a, samozrejme, tak, aby boli dodržané stanové emisné normy. Aby sa realizácia opatrení na zníženie emisií VOC a ich efektívne využívanie dalo kontrolovať, je nevyhnutné tieto procesy sledovať.

Poznámka: Z dôvodu minimalizovania množstva emisií z VOC bola vydaná smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/42/ES o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a vo výrobkoch na povrchovú úpravu a o zmene a doplnení smernice 1999/13/ES, kde sú stanovené požiadavky na označovanie a maximálny obsah VOC v určitých produktoch.

Štandardy a certifikáty
V Európe, ale aj v polygrafických firmách na Slovensku, sa uplatňujú medzinárodné normy ISO radu 14000, ktoré upravujú implementáciu environmentálnych systémov riadenia. K ďalším normám, ktoré sa presadzujú i na našom trhu, patria FSC (Forest Stewardship Council) a PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification), ktoré riešia ekologické a šetrné spracovanie celého reťazca spracovania dreva, od ťažby až po nadväzujúce produkty, ako je papier a tlačoviny.

Ekologické aspekty – Ochrana životného prostredia
Papierenský a polygrafický priemysel má obecne negatívny vplyv na životné prostredie. Odpovedať ale na otázku, ako sa správať, aby tlačiareň svojou činnosťou škodila životnému prostrediu čo najmenej, nie je vôbec jednoduché. V posledných rokoch sa často spomína nie len problematika šetrenia, zvyšovanie kvality, ale tiež ekologické aspekty celého výrobného procesu a jednotlivých materiálov vstupujúcich do tohto procesu. Práve ekológia totiž býva čoraz častejšie jedným z dôležitých faktorov ovplyvňujúcich výber technológie a jednotlivých materiálov, ktoré viac či menej spĺňajú nároky v oblasti ochrany životného prostredia.

K najzávažnejším odpadom v polygrafických prevádzkach patria prchavé organické látky (VOC – Volatile Organic Compounds). Ich emisie sú odvodené od zvolenej tlačovej technológie, objemu výroby, tlačových farbách a ostatných materiáloch, aj od spôsobu sušenia.

Pre jednotlivé tlačové technológie sa používa niekoľko metód znižovania emisií VOC. Tieto modely zahŕňajú hlavne zmeny tlačiarenských farieb, zmeny v technológii tlačového procesu a techniky čistenia plynu. Napr. v procese flexografickej tlači na papier sa používajú namiesto rozpúšťadlových farieb vodou riediteľné farby. Sú pritom dostupné aj pre niektoré aplikácie pre technológiu sitotlače. V ofsetovej technológii sa aplikujú tzv. ekologické farby, ktoré sa vyznačujú tým, že ich základom sú suroviny, ktoré neškodia a neohrozujú životné prostredie. Pochádzajú z obnoviteľných zdrojov, sú predovšetkým rastlinného pôvodu. Pri tepelnom sušení tlačových farieb pri kotúčovej (heatset) ofsetovej tlači sa emisie VOC obmedzujú tak, že výstupný plyn je termálne alebo katalytický spaľovaný. Spaľovacie zariadenia často obsahujú jednotku na využitie tepla.

Obecne sa dá povedať, že odpady vznikajú pri každej tlačovej technológii. Existujú však medzi nimi aj rozdiely. Najrozšírenejšia ofsetová tlač bola dlhú dobu úplne závislá na isopropylalkohole vo vlhčiacom roztoku. Teraz v moderných prevádzkach je trendom tlačiť s redukovaným množstvom IPA, poprípade úplne bez IPA. Alkohol je v takýchto prípadoch nahradzovaný chemickými prípravkami, ktoré neobsahujú VOC. Tlač s úplným vylúčením alkoholu prináša so sebou celú radu predností, ale tiež problémov. Medzi výhody mimo iné patrí to, že dochádza k zníženiu negatívnych dopadov na životné prostredie a v neposlednom rade tiež k ekonomickým úsporám.

Výrobcovia tlačových strojov v spojitosti s ochranou životného prostredia začali prichádzať na trh s technológiami, ktoré umožňujú redukciu makulatúry na minimum. Nejedná sa však len o papier, zdroje ekologickej záťaže nájdeme v polygrafii ďaleko viacej. Proces tlače produkuje farbovú hmlu, prášok, ozón a organické prchavé látky. Výrobcovia strojov sa spájajú s firmami, ktoré vyrábajú tlačové farby a chemikálie, a spoločne riešia znižovanie emisií. Nezanedbateľné nie je ani vyžarovanie tepla do okolia a hluk, ktoré tlačové stroje počas tlačového procesu produkujú.

Problematiku polygrafickej produkcie (ofset, flexo, sitotlač, hĺbkotlač) z pohľadu ekológie rovnako ovplyvňujú tlačové formy a ich výroba (spracovanie). Kovové podložky tlačových platní sa zahrňujú do kovového odpadu, zatiaľ čo formy na polyesterovej podložke patria do komunálneho odpadu.Vývojky pre spracovanie tlačových foriem radíme medzi nebezpečné odpady. V oblasti pre-pressu (výroby tlačových foriem) sa presadzuje pri týchto tlačových technikách technológia priameho osvitu (CtP, CtFlexo, CtSceen). V ofsete sa presadzujú (platne) bezchemické a bezprocesné technológie prípravy tlačových foriem.

K dopadom tlače a polygrafickej produkcie na životné prostredie je potrebné pričleniť aj oblasť zušľachťovania a dokončujúceho spracovania. Všeobecne sa jedná o ekologické zachádzanie s lakmi a lepidlami, čo zahrňuje likvidáciu výparov a zvyškov.

Chemikálie používané v polygrafii
V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že žiadna chemikália nie je netoxická. Rozdiely medzi jednotlivými chemickými prípravkami spočívajú len v stupni ich toxicity. Z tohto dôvodu je úplne neprípustné vypúšťanie akéhokoľvek množstva týchto prípravkov vyčerpaných používaním do verejnej kanalizačnej siete, ale je potrebné tento nebezpečný odpad odovzdať špecializovaným firmám k jeho ekologickej likvidácii. Zmyslom ekologického prístupu je, aby používané chemické prostriedky čo najmenej zaťažovali okolité prostredie a zo zdravotného hľadiska minimálne ohrozovali pracovníkov obsluhy a zároveň, aby dochádzalo ku znižovaniu spotreby týchto chemikálií, čo vo svojom dôsledku tiež znižuje prevádzkové náklady ich užívateľov.

Digitálne technológie
Ani rýchlo sa rozvíjajúca digitálna tlač nie je úplne bez problémov, čo sa týka ekológie. Emisie zo suchých tonerov spravidla nepresahujú povolené množstvá, záťaž pre životné prostredie však môžu tvoriť emisie hlavne z necertifikovaných tonerov. Atramenty pre atramentovú (inkjet) tlač, samozrejme, zaťažujú životné prostredie už vo fáze výroby, pri tlači, nakladaním s ich odpadom či recykláciou. Na ekologický dopad nemá teda vplyv len chemické zloženie. Typ atramentu ovplyvňuje množstvo energie potrebnej pre tlač a kroky potrebné k splneniu zdravotných, ekologických a bezpečnostných predpisov. V podstate atramenty môžeme rozdeliť na vodou riediteľné (neprchavé) a prchavé, tzv. solventné. Klasické solventné atramenty majú veľmi škodlivý vplyv na životné prostredie: obsahujú prchavé organické látky (VOC). Postupne sú nahradzované atramentmi s čo najnižším obsahom VOC. Za ekologickú náhradu solventných atramentov sa obecne považujú UV atramenty, ktoré neobsahujú VOC. Ich výhodou je široká škála vhodných potlačiteľných materiálov a okamžité vytvrdzovanie. Ako ekologické môžeme označiť aj tzv. „Latexové atramenty“, ktoré sú pigmentové na báze vody a obsahujú veľmi malé množstvo VOC.

Ekologický faktor sa dostáva do popredia
Starostlivosť o pracovné a životné prostredie sa stala nevyhnutnou podmienkou podnikania v polygrafickom priemysle. Je preto dôležité nepretržite sa oboznamovať s podmienkami a normami ochrany životného prostredia. Všeobecne to platí pre všetky tlačiarne, najmä však pre tie prevádzky, ktoré sa s náročnými ekologickými štandardami ešte nestačili vyrovnať.

Pripravil: František Martančík
www.polygrafia-fotografia.sk

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore