Tlačové správy - Polygrafia

Europapier Slovensko – jednotka na trhu

Na slovenskom papierenskom trhu vznikla nová spoločnosť Europapier Slovensko, s.r.o. Je výsledkom zlúčenia dvoch významných veľkoobchodov s papierom – Bratislavskej papierenskej spoločnosti a spoločnosti Europapier Slovakia. Predpokladaný trhový podiel novej spoločnosti bude takmer 40 percentný. Generálnym riaditeľom spoločnosti Europapier Slovensko sa stal Ing. Josef Misof, ktorý pred zlúčením pôsobil v rovnakej funkcii v spoločnosti Europapier Slovakia. Funkciu výkonného riaditeľa obsadil doterajší riaditeľ Bratislavskej papierenskej spoločnosti Ing. Ladislav Záhumenský, CSc.

Pri príležitosti odštartovania nového papierenského gigantu na Slovensku sme sa s nimi pozhovárali o očakávaných pozitívach, ktoré prinesie zlúčenie pre spoločnosť i zákazníkov.

J. Misof: Europapier Slovensko spája v sebe všetky silné stránky pôvodných spoločností a ešte viac nás priblížil k potrebám našich zákazníkov. Cieľom tejto fúzie i novej spoločnosti je poskytnúť zákazníkom riešenia ich požiadaviek prostredníctvom kvalitných produktov, spoľahlivých dodávok, silného skladu a odborného poradenstva. Toto všetko nám prináša zázemie silnej skupiny Heinzel Group.
L. Záhumenský: Víziou ďalšieho smerovania spoločnosti je posilniť si vedúcu pozíciu na trhu vyššou efektivitou obchodných a logistických procesov, novými produktmi a službami. Predpokladom pre jej dosiahnutie sú viac ako dvadsaťročné skúsenosti a cieľavedomý tím profesionálov. Za mimoriadne dôležité považujeme rozvíjať dlhodobú spoluprácu s našimi zákazníkmi na základe podpory zo strany našich strategických dodávateľov.

Sú to úctyhodné ciele a vízie do budúcnosti. Dopracovať sa k ich realizácii bude určite náročné. Ako sa vám podarilo zosúladiť činnosti vo vašich spoločnostiach a tým vytvoriť podmienky na plynulý prechod do spoločného podnikateľského subjektu?

J. Misof: Prvým krokom bolo rozhodnutie o samotnej organizačnej štruktúre a uskutočnenie niektorých aj nepopulárnych krokov, ktoré sa dotkli našich zamestnancov. Vybrali sme do nového Europapiera najlepších ľudí z obidvoch predchádzajúcich spoločností. Po mesiaci môžem vyhlásiť, že sme mali šťastie na ľudí. Sú výborní a pracujú ako jeden tím. Po presťahovaní do spoločných priestorov na Panónskej ulici sme začali pracovať na druhom kroku a to optimalizácii sortimentu. Aj keď sme si už pomenovali základnú kostru produktového portfólia, nemôžeme tvrdiť, že sme tento proces k dnešnému dňu ukončili. S kľúčovými dodávateľmi sa nám podarilo podpísať zmluvy o spolupráci, ktoré nám garantujú kapacity na tento rok. To už máme za sebou. V súčasnosti prebiehajú rozhovory s ostatnými dodávateľmi, najmä tými, ktorí prezentujú menej významné produktové skupiny. My máme možnosť kupovať z rôznych zdrojov, teší nás pritom eminentný záujem našich dodávateľov spolupracovať s nami, no aby sa prejavila efektivita tohto spojenia, je jasné, že nebudeme môcť ponúkať rovnaké papierové produkty od rôznych výrobcov. Na to nemáme z pohľadu financovania priestor. Preto nás čaká uskutočnenie ešte niekoľkých rozhodnutí. Na to si ponechávame dostatok času. Chceme najprv zvážiť všetky pozitíva, ako aj negatíva. Podobne to bolo s tretím krokom a tou bola logistika. Tu sa nám podarilo rozšíriť vozový park pre bratislavských zákazníkov, čo nám prinesie väčšiu flexibilitu. Zároveň sme predĺžili čas na príjem objednávok pre mimo bratislavských zákazníkov. Napriek tomu že všetky procesy fungujú podľa našich predstáv. Stále ešte narážame na problémy najmä v zjednocovaní systémov, nakoľko obidve pôvodné spoločnosti fungovali v rozdielnych informačných systémoch. Potrebujeme tiež vybudovať nové, moderné miešacie centrum farieb na Panónskej ulici, aby sme mali aj miešiareň farieb pod jednou strechou s papierom. Rozpočet je schválený, čakáme už len na patričné úradné povolenia. Čaká nás ešte dosť práce, no každým dňom vidíme, ako sa to celé postupne posúva v súlade s našim predsavzatím a cieľom. Veľmi si pritom vážime, že nám naši zákazníci prejavujú dôveru a pochopenie a dávajú čas na doladenie všetkých činností v rámci našej novej spoločnosti.

L. Záhumenský: Akvizícia je proces, ktorý sa veľmi podrobne zvažuje a pripravuje. Až potom, v prípade obojstrannej výhodnosti, príde k rozhodnutiu a uzavretiu dohody o predaji a kúpe spoločnosti a následne po schválení transakcie príslušnými orgánmi k reálnemu prevzatiu spoločnosti. To všetko sa musí udiať pri základnej úrovni poznania preberanej spoločnosti, ktorú dovoľuje legislatíva, ale hlavne musí mať kupujúci pripravené jasné stratégie a ciele pre ďalšie obdobie. Toto bolo v našom prípade veľmi dobre pripravené. Podobne, ako dostávajú nové vlády 100 dní na prípravu svojho vládneho programu, ktorý musia realizovať, aj my sme dostali úlohu zvládnuť integráciu spoločností vo veľmi krátkom termíne. Tiež 100 dní. Po podrobnej analýze, ktorú bolo možné urobiť po prevzatí Bratislavskej papierenskej spoločnosti, sme jasne identifikovali priority a stanovili časový plán integrácie spoločností za podpory materskej spoločnosti. Presne sme definovali a rozhodli o organizácii, vybrali ľudí, ktorí sú schopní realizovať naše ciele, urobili všetky nepopulárne opatrenia súvisiace s akvizíciou. Rozhodli sme, ktoré procesy budeme preberať a ďalej rozvíjať, zjednotili prístup k servisu a logistike tak, aby sme mohli v prechodnom období pokračovať v kontinuite dodávok materiálov, na ktoré boli zákazníci zvyknutí. Mimoriadne náročné bolo zvládnutie všetkých zákonných požiadaviek súvisiacich so vznikom novej spoločnosti. Súčasne sme začali pracovať na harmonizácii predajného sortimentu a najmä rozvojových zámeroch. Osobne si myslím, že sme nemuseli strácať veľa času so zjednocovaním činností. Oveľa náročnejšie bolo do konca roka zabezpečiť nezávislé fungovanie oboch pôvodných spoločností a súčasne pripravovať začiatok novej spoločnosti. Od 1. januára 2013 vznikla nová spoločnosť Europapier Slovensko s jasnými činnosťami, tými najlepšími, ktoré boli vybraté z pôvodných spoločností. Na tie sme museli zaškoliť všetkých  našich zamestnancov. Som presvedčený, že prvú etapu integrácie sme zvládli. V tejto etape sa prejavila angažovanosť, profesionalita a lojálnosť našich zamestnancov, ktorí aj v čase sviatkov a svojho voľna pracovali na integrácii spoločnosti. Práve im patrí aj v tejto chvíli moje úprimné poďakovanie. Vieme, čo musíme ešte zlepšiť a čomu sa potrebujeme venovať na zvládnutie všetkých nastavených procesov a dokončenie harmonizácie sortimentu a dodávateľov. Súčasne sa intenzívne venujeme príprave ďalšej stratégie a rozvoja spoločnosti.

Dominantným javom v súčasnosti je šetrenie s finančnými prostriedkami. Prejaví sa to zrejme aj znížením zákaziek pre papierenský priemysel. Deklarujete cestu zvyšovania kvality služieb, znamená to, že z hľadiska naplňovania kvantitatívnych ukazovateľov už nemáte ďalšie rezervy?

J. Misof: Nepochybne máme. Myslím si, že to celé záleží na nás. A myslím tým celú polygrafickú obec. My naďalej vidíme priestor na rast spotreby papiera, aj keď súčasné štatistiky ukazujú opačný trend. Pokles spotreby papiera, a tým aj znižovanie zákaziek, nemusí byť realita budúcnosti. Mali by sme si ale všetci uvedomiť, akou cestou a akými nástrojmi sa budeme snažiť zvyšovať spotrebu papiera u našich zákazníkov. Pokiaľ vidíme na našom trhu subjekty, ktoré nepodložene propagujú „Greenwashing“ napríklad vyhlasovaním, že „odoslanie tohto e-mailu šetrí životné prostredie“, tak váš názor je správny a my budeme musieť čeliť reálnemu poklesu papiera. Ale keď si uvedomíte, že 30 minúť čítania správ na internete má rovnaký dopad na životné prostredie ako prečítanie novín, možno sa nad tým zamyslíte. A nad tým sa musí zamyslieť každý z nás. Prečo by sme mali prestať používať niečo, čo je vo svojej podstate recyklovateľné a udržateľné? Dali ste si niekedy otázku, kde končí celý tento elektronický odpad? Elektronické médiá majú v našej spoločnosti svoje pevné miesto, ale nemali by vytlačiť z trhu samotný papier. Z toho dôvodu naša spoločnosť podporuje aktivity organizácie Two Sides, ktorá objasňuje neopodstatnenosť obáv zákazníkov z používania papiera, pretože sú často výsledkom zavádzajúcich alebo nepresných informácií. Teda ako ste uviedli správne, chceme zvyšovať kvalitu našich služieb a zároveň vidíme priestor na zvyšovanie spotreby papiera a tým rast trhu. Ak sa nám nepodarí zastaviť pokles predaja ofsetových papierov na trhu, verím, že nájdeme možnosti v iných oblastiach, ako je napríklad papier pre digitálnu tlač a obalové materiály. Jedná sa o produktové skupiny, ktoré majú rastové tendencie a preto sa im intenzívne venujeme. Z pohľadu objemu je ale pre nás najväčšou produktovou skupinou papier pre ofsetovú tlač a k tomu prislúchajúce farby.

Aké opatrenia prijímate na zníženie nákladovosti spoločnosti, aby ste mohli byť skutočnou jednotkou na slovenskom trhu aj z pohľadu ceny papiera?

L. Záhumenský: Europapier Slovensko má výnimočnú výhodu, pretože pri integrácii nielenže sme mohli, ale aj museli využiť optimalizáciu všetkých svojich nákladov, pričom sme mali možnosť porovnávať reálne náklady z dvoch spoločností. V tomto kontexte bol podrobne vypracovaný budget na rok 2013, v ktorom sú premietnuté nákladovo výhodnejšie riešenia a optimalizácia mzdových, operatívnych ako aj logistických nákladov. Ceny na trhu však dnes prioritne neurčuje nákladovosť spoločnosti. Ceny na trhu sú výsledkom trhového prostredia, ponuky konkurentov a dopytu zákazníkov. Pri istej úrovni trhových cien však nákladovosť spoločnosti rozhoduje o jej profitabilite. Áno, chceme byť lídrom na trhu, chceme sa tak aj správať s ohľadom na všetky aspekty, chceme ponúkať ekonomicky zdôvodnené a konkurenčné ceny, ale chceme dosiahnuť aj profitabilitu, ktorá bude zaručovať ďalšiu stabilitu a rozvoj spoločnosti. Toto potrebujeme, lebo chceme ďalej rozvíjať ponuku produktov a služieb, ktoré budú vedieť zákazníci oceniť, lebo ich budú potrebovať k svojmu rozvoju a ziskovosti. Aby sme mohli byť lídrom na trhu a túto pozíciu si udržali, musíme veľa investovať, nakoľko iba investície do všetkých oblastí (samozrejme rozumné a správne investície) sú zárukou ďalšieho rozvoja. Rozširovanie ponuky produktov a služieb od nás očakávajú všetci zákazníci a ja verím, že rozhodujúca časť zákazníkov si vie dať do súladu cenu s kvalitou produktu, kvalitou služieb a spoľahlivosťou v partnerstve.

Integráciu významných dodávateľov papiera pozitívne vníma aj Ing. Peter Blubla, prezident Zväzu polygrafie na Slovensku. Vyslovil presvedčenie, že zlúčenie je na prospech polygrafického priemyslu. Pripustil, že vzhľadom na nárast elektronickej komunikácie objektívne klesá spotreba papiera. Polygrafia však podľa neho „bude určite žiť naďalej a k tomu potrebuje aj dobré papierenské zázemie, keďže papier tvorí hlavnú nákladovú časť polygrafov.“ Sídlo spoločnosti Europapier Slovensko, lídra na našom trhu s papierom, je v Bratislave – Petržalke, kde sa nachádzajú aj skladové priestory. K dispozícii je tu široká a jedinečná ponuka produktov a služieb v oblasti polygrafie (grafické papiere a kartóny, tlačové farby), maloformátovej digitálnej tlače, obalových materiálov, ako aj kancelárske či špeciálne kreatívne papiere.

O SKUPINE EUROPAPIER GROUP
Z hľadiska objemu predaja je Europapier Group najdôležitejším veľkoobchodným predajcom v strednej a východnej Európe a lídrom na tomto trhu. Europapier Group pôsobí v 13 krajinách, zamestnáva približne 770 ľudí a má ročný objem predaja okolo 445 000 ton. Zlučovanie spoločností je súčasťou procesu rozširovania obchodných aktivít Europapier Group na trhoch strednej Európy. Europapier Group okrem Slovenska rozširuje svoje aktivity aj v Maďarsku, Slovinsku, Chorvátsku a Srbsku. Na všetkých trhoch došlo k zlúčeniu s veľkoobchodmi skupiny PaperlinX.

Vladimír Dobrovič,
PrintProgress

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore