Infoprint servis

Informácia k návrhu zákona o podpore v čase skrátenej práce (kurzarbeit)

Vážení členovia Zväzu polygrafie na Slovensku,

pre Vašu informáciu a využitie Vám preposielame predbežnú informáciu (PI/2020/247) k návrhu zákona o podpore v čase skrátenej práce (kurzarbeit) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Z obsahu:
Vznikla dôvodná potreba ukotviť v slovenskom právnom poriadku stály/stabilný a samostatným zákonom ustanovený nástroj pasívnej politiky trhu práce umožňujúci právne nárokovú podporu, ktorá bude účelovo jednoznačne určená na vyplácanie náhrady mzdy zamestnanca v čase, keď zamestnávateľ z dôvodu vonkajších faktorov nemôže prideľovať zamestnancom prácu v pôvodne dohodnutom rozsahu a dochádza tak k tzv. „skrátenej práci“, ktorej rozsah, podmienky a mechanizmus poskytovania, výšku podpory a ďalšie rozhodujúce náležitosti jej poskytovania, ustanoví nová právna úprava.

Zámerom je novou právnou úpravou zaviesť do slovenského právneho poriadku nový poistný fond Sociálnej poisťovne  na účely skrátenej práce bez zvýšenia súčasného odvodového zaťaženia zamestnávateľov, a to znížením poistného na poistenie v nezamestnanosti.

Predpokladá zriadenie samostatného poistného fondu Sociálnej poisťovne pre skrátenú prácu, v ktorom sa budú akumulovať finančné prostriedky pre prípad ďalšej ekonomickej krízy.
Predpokladá sa, že posúdenie podmienok poskytnutia podpory v čase skrátenej práce a jej výplata budú v kompetencii príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
Spôsob zapojenia verejnosti do prípravy právneho predpisu
Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu aj formou zasielania podnetov, návrhov v intenciách vecného zamerania podľa bodu 2.

Na komunikáciu s verejnosťou o príprave návrhu zákona sa navrhujú uskutočniť štyri samostatné webináre tematicky zamerané podľa týchto okruhov:

–          Potreba a predmet novej právnej úpravy, vymedzenie pojmov, okruh dotknutých právnických osôb a fyzických osôb

–          Podmienky poskytovania podpory, podporné obdobie, výška podpory

–          Procesy a mechanizmy poskytovania podpory – „od žiadosti až k vyplateniu podpory“

–          Podmienky a možnosti podpory pre samostatne zárobkovo činné osoby.

Webináre sa uskutočnia na začiatku decembra 2020. Konkrétne termíny, čas, príp. ďalšie informácie budú oznámené záujemcom o účasť na webinári priamo na ich kontaktné adresy. V prípade záujmu o účasť na webinári je potrebné uviesť aj príslušný tematický okruh.

Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania: december 2020

Kontaktné údaje:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Odbor politiky trhu práce
Špitálska 4,6,8
816 43 Bratislava
email: maria.prikopska@employment.gov.sk

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore