Edície 2016Edície časopisu

Interné usmernenie pre členov Zväzu polygrafie na Slovensku k zákonu o odpadoch č. 79/2015 Z. z.

V mimoriadnom čísle PrintProgress pre 3. medzinárodnú konferenciu polygrafov a súvisiace odvetvia PRINTPROGRESS 2016  sme zverejnili obsiahly materiál „Nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z. a jeho vplyv na polygrafický priemysel“. Že ide skutočne o závažnú a diskutovanú tému v prostredí polygrafie, potvrdila aj živá diskusia na konferencii po vystúpení A. Grgulovej, environmentálnej konzultantky NATUR-PACK, a. s. Naši čitatelia, ktorí nemali možnosť zúčastniť sa konferencie, dostávajú mimoriadne konferenčné číslo ako prílohu tohto vydania. Zároveň, so súhlasom ZPNS,  zverejňujeme Interné usmernenie pre členov Zväzu polygrafie na Slovensku k zákonu o odpadoch č. 79/2015 Z. z., ktoré vnáša do problematiky nové informácie a príklady z praxe.

Časť:

NEOBALOVÉ VÝROBKY

Na základe rokovaní na Ministerstve životného prostredia SR (MŽP SR) zo dňa 7.  a 27. júla 2016 vám prinášame usmernenie k § 73 zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktoré je výsledkom stretnutia zástupcov Zväzu polygrafie na Slovensku: Mondi, Europapier, Antalis, Združenie vydavateľov a kníhkupcov, OZV (organizácia zodpovednosti výrobcu) NATURPACK a Asociácia vydavateľov tlače s predstaviteľmi MŽP SR.Predmetom rokovania bol len §73 zákona o odpadoch. Cieľom stretnutia bolo ujasniť si:

  1.  Čo je neobalový výrobok § 73 (3) b)
  2. Kto je výrobca neobalového výrobku § 73 (4)
  3. Čo je uvedenie na trh neobalového výrobku § 73 (5)

 

Bolo dohodnuté nasledujúce:

1.  Neobalovým výrobkom je v zmysle § 73  (3) b) výrobok uvedený v zozname možných výrobkov vo Vyhláške MŽP SR č. 373/2015 Z. z. príloha č. 16, ktorý:

• nie je obalom,
• nie je určený na balenie,
• patrí do niektorej z materiálových skupín podľa § 73 ods. (3) b) zákona o odpadoch,
• odpad z neho bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu § 80 zákona o odpadoch.

Podmienkou, aby sa výrobok považoval za neobalový výrobok je, aby spĺňal všetky hore uvedené pojmové znaky súčasne!

  •  a. Všetky polygrafické výrobky uvedené na trh v SR, okrem cenín, ktoré sa stanú zložkou komunálneho odpadu na Slovensku (aj v budúcnosti), ktoré sú vyrobené z papiera a lepenky a sú vyrobené na Slovensku, alebo dovezené na Slovensko a nie sú určené na balenie alebo nie sú priamo obalom (okrem povinných výtlačkov a výtlačkov určených pre knižnice).
  • b. Dovezený papier a lepenka zo zahraničia určený konečnému spotrebiteľovi na Slovensku (nie pre tlačiareň).
  • c. Kopírovacie papiere vyrobené na Slovensku a dovezené na Slovensko, určené na kopírovanie aj tlačenie (napríklad v copycentrách, ak nie sú tlačovými papiermi – t.j. materiálovou surovinou).

 
2. Výrobcom neobalového výrobku § 73 (4) je osoba,ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti uvedie na slovenský trh neobalový výrobok.

Príklady:

  • a. Objednávateľ, zväčša vydavateľstvo alebo nakladateľstvo, reklamná agentúra a podobne, ktorý uvádza polygrafický produkt (neobalový výrobok) konečnému spotrebiteľovi a vie identifikovať, že polygrafický produkt bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu, ale len za množstvo, ktoré bolo skutočne odovzdané (predané alebo inak odovzdané do konečnej spotreby) konečnému spotrebiteľovi.
  • b. Tlačiareň, ktorá vyrobí polygrafický produkt (neobalový výrobok) konečnému užívateľovi a vie identifikovať, že tento skončí v komunálnom odpade. Napríklad výroba vizitiek pre konkrétnu firmu alebo konkrétnu fyzickú osobu. Výroba letákov, plagátov, prospektov, katalógov výrobkov, katalógov cestovných kancelárií, reklamných letákov, reklamných novín dodávaných do distribúcie (donáška do schránok) alebo konečnému objednávateľovi pre jeho vlastné využitie. Výroba tlačovín pre vlastnú potrebu tlačiarne (napr. vnútropodnikový časopis, ktorý prostredníctvom zamestnancov skončí v komunálnom odpade a pod.). Všeobecne výroba tlačovín, ktoré sú určené konečnému užívateľovi a ten ich nebude ďalej predávať.
  • c.  Tlačiareň, ktorá dováža papier do SR, nie je výrobcom neobalového výrobku, aj keď dovezený papier bude použitý na výrobu polygrafického produktu (neobalový výrobok) určeného na trh v SR. Výrobcom neobalového výrobku bude až ten, kto uvedie výrobok na trh v SR. Teda tlačiareň nemusí za dovezený papier platiť odplatu za službu – „recyklačný poplatok“ do OZV. Tú uhradí až výrobca neobalového výrobku, ktorý ho uvedie na trh v zmysle zákona.

 

3. Uvedenie neobalového výrobku na trh § 73  (5) je prvé dodanie neobalového výrobku z etapy výroby, dovozu neobalového výrobku na územie SR do etapy distribúcie, spotreby alebo  použitia na trhu SR za poplatok alebo bezplatne. Dodanie polygrafického výrobku (neobalového výrobku) do konečnej spotreby na trhu, kde sa vedia identifikovať všetky štyri pojmové znaky neobalového výrobku, ako sú uvedené v bode 1 tohto usmernenia (teda výrobok nie je obalom, nie je určený na balenie, patrí do niektorej zo skupín podľa § 73 ods. (3) b) zákona a odpad z neho bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu v zmysle § 80 zákona).

Príklady:

a) Vydavateľstvo si objedná v tlačiarni výrobu neperiodickej publikácie (knihy) a po dodaní ju vydavateľstvo odovzdá na predaj. Vydavateľstvo uhradí OZV odplatu za službu – „recyklačný poplatok“ za reálne predané polygrafické produkty (neobalové výrobky) v SR, nie za skladové zásoby a povinné výtlačky.

b) Vydavateľstvo si objedná v tlačiarni výrobu periodickej publikácie (časopisy) a po dodaní ju vydavateľstvo odovzdá na predaj. Vydavateľstvo uhradí OZV odplatu za službu – „recyklačný poplatok“ za reálne predané polygrafické produkty (neobalové výrobky) v SR, teda nie z celého objemu ale po odpočítaní remitendy.

c) Tlačiareň vyrobí vizitky, letáky, plagáty, prospekty, katalógy výrobkov, katalógy cestovných kancelárií, reklamné letáky, reklamné noviny dodávané do distribúcie alebo konečnému objednávateľovi pre jeho vlastne použitie. Tlačiareň uhradí OZV odplatu za službu – „recyklačný poplatok“ za papier a lepenku použité na výrobu neobalových výrobkov ponížené o odrezky a makulatúry odovzdané do recyklácie ako odpad z výroby.

Za polygrafický výrobok vyrobený na Slovensku a vyvezený mimo územia Slovenska sa neplatí recyklačný poplatok (odpočítava sa v rámci hlásenia voči OZV). Nespĺňa podmienku, že končí v komunálnom odpade SR.

 

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore