Tlačové správy - Polygrafia

KBA drží s čísly za devět měsíců správný kurz

• O 16,6 % vyšší obrat než v předchozím roce
• O 10 % nárůst zakázek u archových strojů
• Stav zakázek pod rekordním předchozím rokem, ale nad úrovní roku 2010
• Výsledek před zdaněním zlepšen na 12,5 mil. €
• Silné cashflow a vysoká likvidita
• Více rizik souvisejících s hospodářskou situací
• Představenstvo potvrzuje prognózu pro rok 2012

Würzburg. Ve svém dopise akcionářům bilancuje předseda představenstva společnosti Koenig & Bauer AG (KBA) i přes zhoršující se hospodářskou situaci ve zprávě za uplynulých devět měsíců druhého celosvětově největ-šího výrobce tiskových strojů celkově pozitivní vývoj obchodu v roce 2012. Claus Bolza-Schünemann: „Jsme v kurzu, co se týče přislíbených relací na celý rok.“ Vedle tradičního obchodu s archovými a rotačními ofsetovými stroji přispěly také společnosti působící v oblastech méně závislých na hospodářské situaci, jako jsou potisk obalů, bezpečnostní tisk, digitální tisk a tisk průmyslových označení, ke zvýšení obratu koncernu za první tři čtvrtletí oproti předchozímu roku o 16,6 % na 916,2 mil. €. Přestože objednávky archových ofsetových strojů vzrostly díky odbornému veletrhu drupa oproti roku 2011 přibližně o 10 %, nedosáhly celkově přijaté objednávky se 826,0 mil. € rekordní hodnoty z roku 2011 (1.155,7 mil. €), která se vyzna-čovala velkými zakázkami na speciální stroje. Nevyřízené objednávky na konci září ve výši 735,5 mil. € se pohybují sice o cca 75 mil. € pod před-chozím rokem (2011: 810,8 mil. €), ale o 171 mil. € nad hodnotou roku 2010.

Výrazně lepší výsledek
Podstatné zlepšení o více než 40 mil. € hlásí KBA u provozního hos-podářského výsledku. Oproti hodnotě – 20,4 mil. €, které bylo dosaženo ve stejném období minulého roku, bude aktuálně vykázáno +20,5 mil. €. Výsledek před zdaněním (EBT) vzrostl oproti pololetí (7,9 mil. €) a právě tak výrazně oproti roku 2011 (–26,6 mil. €) na 12,5 mil. €. Koncernový výsledek (po zdanění) ve výši 5,9 mil. € odpo-vídá podílovému výsledku na akcii 0,36 €.

Nárůst zakázek u archových strojů díky veletrhu drupa
Jako celé strojírenství pociťuje i KBA mezitím ochlazení poptávky na důležitých trzích způsobené hospodářskou situací. Díky mimořádným impulsům vycházejícím z hlavního oborového veletrhu drupa v květnu 2012 však překonaly došlé objednávky u archových strojů v hodnotě 517,8 mil. € hodnotu předchozího roku těsně o 10 %. Obrat archových strojů se pohyboval za prvních devět měsíců ve výši 395,4 mil. € ještě na úrovni předchozího roku. Efekt veletrhu drupa se výrazněji projeví teprve v závěrečném čtvrtletí. Vysoké náklady na vývoj a uvedení na trh pro nové generace strojů ve všech třídách formátu, přetrvávající cenový tlak a pokles obratu vedly v oboru archového tisku k negativnímu výsledku segmentu ve výši –21,4 mil. €.

Vyšší obrat s rotačními a speciálními stroji
Nové zakázky na rotační a speciální stroje se pohybovaly ve výši 308,2 mil. €, přibližně tedy 55 % pod hodnotou předchozího roku 683,7 mil. €, který se vyznačoval velkými zakázkami. U rotačních strojů pro novinový a akcidenční tisk posílila rostoucí význam online médií investiční zdrženlivost podmíněná hospodářskou situací. Naproti tomu vzrostl obrat v tomto na delší období orientovaném obchodním seg-mentu rozloženými dodávkami dříve objednaných zakázek o 34,1 % na 520,8 mil. €. Díky odpovídajícím vyšším příspěvkům na úhradu, vyš-šímu podílu servisu a výhodnému mixu výrobků se navýšil výsledek segmentu na 41,9 mil. € (2011: 1,7 mil. €).

Podíl exportu dosahuje téměř 90 %
Při nižším tuzemském obratu oproti roku 2011 se zvýšil podíl exportu na 89,5 %. Do evropského zahraničí šlo z důvodu slabé konjunktury na jihu a v ostatních částech Evropy ve vykazovaném období pouze 29,7 % dodávek (2011: 36,1 %). Region růstu Asie/Pacifik, poháněný Čínou, přispěl ve výši 24,4 % ke koncernovému obratu. Podíl rostou-cích trhů Latinské Ameriky a Afriky se navýšil na zdaleka nadprůměr-nou hodnotu 25,3 % (2011: 11,4 %). Podíl Severní Ameriky zůstal oproti tomu s 10,1 % pod dlouholetým průměrem.

I nadále dobré finanční a bilanční ukazatele
Ve čtvrtém čtvrtletí plánovaný růst obratu v oboru archových strojů vedl k přechodnému nárůstu pracovního kapitálu. Přesto umožnily zvýšení výnosu a výrazně snížené pohledávky z obchodního styku nárůst cashflow z provozní obchodní činnosti na 66,1 mil. € (2011: 64,6 mil. €). Volné cashflow stouplo z 40,7 mil. € na 49,9 mil. €. Odpovídajícím způ-sobem vzrostly likvidní prostředky na 193,4 mil. €. Díky aktivnímu cash managementu a cílovým dohodám vázaným na finanční ukazatele bude tento proces podporován. Po odečtení bankovních dluhů snížených na 30,7 mil. € má KBA i nadále velmi dobrou netto finanční pozici +162,7 mil. €. Kvóta vlastního kapitálu ve výši 37,6 % právě tak výrazně přesahuje v oboru obvyklý průměr.

Vysoký podíl učňů 6,5 %
Na konci září zaměstnávala skupina KBA včetně 411 učňů celkem 6.312 zaměstnankyň a zaměstnanců. Bez nově konsolidované švýcarské dceřiné společnosti Print Assist AG se počet zaměstnanců snížil v porovnání s předchozím rokem (6.446) o 149 pracovníků. Po dokončení všech sjednaných opatření jako např. zkrácení pracovní doby pro pracovníky dů-chodového věku klesne stav zaměstnanců pod 6.000. K zajištění výchovy kvalifikovaného odborného personálu pro technicky velmi náročný obor tiskových strojů nastoupilo na podzim u mateřské společnosti 70 nových učňů.

Pozitivní výhled pro rok 2012
Ve výhledu potvrzuje představenstvo opětovně své cíle pro hospodářský rok 2012. Tyto obsahují růst koncernového obratu na více než 1,2 mili-ardy € a dvoumístný výsledek před zdaněním nad aktuální hodnotu za devět měsíců. Podrobnější vyjádření k ročnímu výsledku 2012 a k oče-káváním pro hospodářský rok 2013 chce management z důvodu rostou-cí nejistoty v hospodářském a politickém prostředí učinit teprve v únoru příštího roku při předložení předběžných čísel.

S ohledem na průběžné zlepšování rentability obchodu s archovými a kotoučovými ofsetovými stroji nacházejícího se pod intenzivním konku-renčním tlakem spustilo představenstvo na začátku léta ještě jednou rozsáhlý program na zvýšení efektivnosti a snižování nákladů pokračující až do roku 2014. Předseda představenstva Claus Bolza-Schünemann: „Nejedná se přitom o další úpravu personálu ve velkém stylu. V první řadě jde o snižování věcných nákladů, zefektivnění dělby práce mezi koncernovými závody, optimalizaci koncernového nákupu a flexibilnější organizaci pracovní doby našich zaměstnanců bez vzniku vícenákladů.“

Téma diverzifikace je po vstupu do oblasti růstu digitálního tisku, který proběhl k termínu veletrhu drupa, i nadále na programu. Claus Bolza-Schünemann: „Mezi mnoha intenzivně prověřovanými opcemi se ukazují segmenty blízké tisku na rozsáhlém poli výroby obalů pro KBA jako mimořádně zajímavé a vhodné.“

S více než 30 stroji instalovanými již v tomto roce po celém světě v tiskárnách pro potisk obalů a v interentových tiskárnách výrazně prorazil stroj velkoformátové konstrukční řady KBA Rapida 145 nově představený na veletrhu drupa.

     

Nová inkjet tiskárna mondo z úspěšné série alphaJET společnosti KBA-Metronic pro průmyslové označování měla svoji premiéru na konci září na veletrhu FachPack v Norimberku.

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore