Edície 2016Edície časopisu

Nátlačkovanie a príprava dát podľa novej normy ISO 21647-2: 2013 alebo tiež FOGRA 51 a 52

Od októbra 2015 máme v polygrafii všeobecne akceptovanú normu ISO 12647-2:2013 (časť ofsetová hárková tlač) a nátlačkovanie – definovanú farebnosť novými cieľovými referenčnými hodnotami FOGRA 51 a 52. Mnohé slovenské tlačiarne dnes už prešli na tieto nové smerné hodnoty.

Trochu „opakovania“ na úvod

Na čo slúži nátlačok vo všeobecnosti?

Nátlačok slúži na to, aby sme ešte pred tým, ako zhotoví tlačiareň tlačové formy, mohli odkontrolovať predpokladanú farebnosť produkčných výtlačkov. Plní tiež tzv. kontraktačnú úlohu — zúčastnené osoby svojím podpisom dávajú súhlas s produkčnou farebnosťou tlačoviny. Je tiež podkladom pre tlačiara na nastavenie tlačového stroja a je dôležitou súčasťou prípadného reklamačného konania.

Aké dáta máme pripraviť na výrobu nátlačkov?

Na zhotovenie digitálnych nátlačkov vždy používame dáta identické s dátami určenými na produkčnú tlač („dáta“ pre CTP). V prípade nedodržania tohto pravidla riskujeme prípadné závažné farebné odchýlky produkčnej tlače od nátlačku.

Dnes najčastejšie používaný formát je PDF. Štandardne sa používa PDF verzia 1.3 (Adobe Acrobat 4.0), bez vložených ICC profilov, všetky objekty definované vo farebnom priestore CMYK. Použitie špecifikácie PDF/X-1a alebo PDF/X-3 a vkladanie ICC profilov do PDF konzultujte s tlačiarňou vopred. Podrobnú špecifikáciu nájdete napr. na www.typoset.sk sekcia Špecifikácia tlačových dát alebo požiadajte o špecifikáciu svoju ofsetovú tlačiareň.

Čo mám pri objednávaní nátlačku uviesť do objednávky?

Predovšetkým aký typ tlače a potláčaného materiálu chcem nátlačkom simulovať. Zvyčajne nátlačky simulujúce tlač hárkovým ofsetom na natierané alebo nenatierané papiere. Častá je aj požiadavka simulovať kotúčovú ofsetovú tlač
(rotačky).

Ako sa líši certifikovaný nátlačok od necertifikovaného?

Certifikovaný nátlačok má vždy spolu s nátlačkom vytlačenú aj kontrolnú škálu (UGRA/FOGRA Media Wedge). Na nátlačku je certifikát, ktorý obsahuje popis simulovaných podmienok tlače a detailné informácie o „presnosti simulácie“ — teda odchýlky delta E a delta H od príslušného štandardu. Certifikovaný nátlačok je kedykoľvek (aj spätne) verifikovateľný a dizajnér i tlačiareň má istotu, že nátlačok naozaj simuluje výsledok produkčnej tlače. Necertifikovaný nátlačok kontrolnú škálu ani jej merania neobsahuje. Neviete s istotou, čo takýto „nátlačok“ simuluje a neviete ani, ako „presná“ je simulácia. Spätná kontrola „presnosti“ nátlačku je bez kontrolných škál nemožná.

Ako je to so simuláciou priamych farieb na nátlačkoch?

Simulácia priamych farieb na digitálnych nátlačkoch je možná. Prax je však taká, že farebná škála (gamut), ktorú dokážu vytlačiť digitálne nátlačkovacie systémy je menšia ako napr. gamut systému Pantone (PMS). Simulácia mnohých priamych farieb je veľmi presná (delta E často menšia ako 2), malá skupina PMS farieb však vykazuje veľké farebné odchýlky.

Nátlačkovanie podľa novej normy

Po niekoľkoročnom vývoji v októbri 2015 boli zverejnené nové smerné hodnoty a nové ICC profily, ktoré zodpovedajú tlači podľa normy ISO 12 647-2:2013. Detailné informácie nájdete na www.eci.org. Veľmi zjednodušene povedané FOGRA 51 popisuje tlač na natieraných papieroch a FOGRA 52 na bezdrevných papieroch (papieroch bez náteru).

Dôvody zavedenia novej normy

Hlavným dôvodom zavedenia nových referenčných hodnôt bola v čase stále sa zmenšujúca zhoda certifikovaných nátlačkov s produkčnou tlačou, keď predtlačová príprava a certifikované nátlačky boli zhotovované podľa doteraz platných smerných hodnôt.

Prítomnosť optických zjasňovačov sama o sebe a ich sústavne sa zvyšujúce množstvo v reálne vyrábaných tlačových papieroch, ktoré sú dodávané na potlač do tlačiarní v priebehu posledných 6 – 7 rokov spôsobila, že predovšetkým svetlé farby na výtlačkoch vykazujú z dôvodu transformácie UV žiarenia prítomného v dennom svetle (ale i v umelých zdrojoch osvetlenia) na vlnové dĺžky vo viditeľnej oblasti posun týchto svetlých farieb do „modrých“ oblastí. Zjednodušene povedané — z dôvodu prítomnosti optických zjasňovačov v tlačových papieroch biela farba papiera už nie je neutrálne biela ale ľahko namodralá a následne dochádza k farebnému posunu predovšetkým svetlých farieb do modrej oblasti. Tento posun nebol v starých smerných hodnotách a ICC profiloch vôbec meraný (meralo sa v režime M0) a ani nijako zohľadnený. Všetci, ktorí každodenne pracujú s certifikovanými nátlačkami a snažia sa dosiahnuť zhodu s produkčnými výtlačkami, mohli toto každodenne vo svojej práci pozorovať.

Riešenie farebnej nezhody „starej“ normy

Tento problém, ktorý sa prakticky každým rokom prehlboval (tak ako výrobcovia papiera do papierov pridávali stále väčšie a väčšie množstvo optických zjasňovačov) a bol všeobecne známy, nemá úplne jednoduché riešenie. Riešenie je na svete v podobe zverejnených smerných hodnôt FOGRA 51 a 52. Praktická implementácia si ale vyžaduje „rekalibráciu“ ofsetových tlačiarní na nové normosmerné hodnoty a používanie spektrometrov, ktoré dokážu merať v režime M1 (majú zdroj aj UV svetla a zaznamenávajú aj hore opísaný farebný posun).

Koho sa táto zmena dotýka?
  1.  Dodávateľov digitálnych certifikovaných nátlačkov. Je nevyhnutné používať nové nátlačkovacie materiály s príslušnou fluorescenciou zodpovedajúcou novému štandardu, softvérové riešenia zodpovedajúce novému štandardu i zodpovedajúce meracie prístroje —spektrometre merajúce podľa štandardu M1.
  2.   Predtlačovej prípravy. Grafici a DTP oddelenia budú musieť používať nové ICC profily a definovať požadovanú farebnosť v súlade s novými ICC profilmi.
  3.  Ofsetových tlačiarní. Bude nevyhnutné, aby do svojho workflow implementovali novú normu.

Ing. Ľudovít Karpinský

Chcete sa dočítať viac? Objednajte si predplatné časopisu PrintProgress a prečítajte si celý článok.  


Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore