Edície 2015

NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH Ruší Recyklačný fond a prináša zmeny pre výrobcov a dovozcov

 

 

 

Nový zákon o odpadoch vyšiel v Zbierke zákonov SR pod číslom 79/2015 už pred niekoľkými mesiacmi. Vykonávacie vyhlášky k zákonu však stále chýbajú.

Väčšina odbornej verejnosti, ale najmä používatelia zákona už v tomto období očakávali zverejnenie predmetných vykonávacích predpisov, na ktoré sa mnohé časti zákona odvolávajú. Keďže pripomienkové konanie k vyhláškam nebolo stále ukončené, máme čas pozrieť sa bližšie na niektoré dôležité ustanovenia nového zákona. Najmä tie, ktoré sa zásadne odlišujú od súčasného zákona.

Ohlasovacie povinnosti voči Recyklačnému fondu

Ako už bolo viackrát uvedené aj na stránkach tohto časopisu, Recyklačný fond sa ruší k 31. 12. 2016. Medzitým by však mali vzniknúť organizácie zodpovednosti výrobcov, ktoré preberú povinnosť financovania nákladov triedeného zberu, a teda budú aj prijímateľmi recyklačných poplatkov od výrobcov a dovozcov obalov a neobalových výrobkov.

Povinnosti výrobcu a dovozcu platiť príspevok a ohlasovať údaje z evidencie Recyklačnému fondu zanikajú k 30. 06. 2016. Čiže do 30. 06. 2016 je výrobca a dovozca povinný sa registrovať, ohlasovať zmeny, viesť a uchovávať evidenciu, ohlasovať údaje z evidencie, zabezpečiť zhodnotenie alebo platbu do Recyklačného fondu.

Posledné Hlásenia o objeme výroby, dovozu, vývozu a reexportu do Recyklačného fondu a prípadné zabezpečenie  zhodnotenia, resp. platba do Recyklačného fondu sa teda  vypracovávajú za 2. štvrťrok 2016. Hlásenia o objeme výroby, dovozu, vývozu a reexportu sa naďalej budú zasielať na príslušné okresné úrady aj po 2. štvrťroku 2016.

Nové povinnosti držiteľa odpadov z obalov

Významná zmena nastáva pri držiteľoch odpadov z obalov, ktoré nie sú súčasťou komunálnych odpadov. Podľa všeobecných ustanovení zákona je každý držiteľ odpadov povinný odovzdať ich výlučne osobe, ktorá je na zber odpadov oprávnená. Držiteľ odpadov z obalov, ktoré sa nestanú súčasťou komunálnych odpadov, má okrem toho niekoľko povinností naviac.

“Ohlasovacia povinnosť voči príslušnému Okresnému úradu zostáva aj podľa nového zákona naďalej v platnosti.”

Pôvodca takéhoto odpadu je povinný bez nároku na akúkoľvek formu odplaty mesačne, do 25. dňa nasledujúceho mesiaca, ohlasovať údaje o materiálovom toku tohto odovzdaného odpadu koordinačnému centru pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov. Pôvodca odpadu je na vyžiadanie povinný predložiť koordinačnému centru pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti doklady preukazujúce správnosť poskytnutých údajov. Tieto povinnosti neplatia, ak údaje o materiálovom toku ohlási výrobcovi obalov, od ktorého nadobudol tieto obaly, ak tento výrobca plní vyhradené povinnosti individuálne. Vzor takéhoto hlásenia by sa mal objaviť v očakávanej vyhláške.

Ak koordinačné centrum zistí, že pôvodca odpadu z obalov nepostupuje v súlade s vyššie uvedeným, je povinné automaticky oznámiť túto skutočnosť inšpekcii životného prostredia.

Koordinačné centrum

A čo je to teda už spomínané koordinačné centrum? Ide o inštitút, ktorý sa v slovenskej odpadovej legislatíve doteraz nevyskytoval. Zakladateľmi koordinačného centra budú všetky novovzniknuté organizácie zodpovednosti výrobcov a výrobcovia, ktorí si plnia povinnosti individuálne. Každý prúd odpadu bude mať svoje koordinačné centrum, a tak ich vznikne niekoľko. Pre obaly a neobalové výrobky by malo  vzniknúť jedno spoločné.

Úlohou koordinačného centra bude zber údajov od organizácií zodpovednosti výrobcov a samotných výrobcov. V mene výrobcov bude komunikovať s orgánmi štátnej správy, inšpekciou, mestami a obcami. Jednou z jeho úloh bude aj zhromažďovanie hlásení od držiteľov odpadov z obalov, ktoré nie sú komunálnymi odpadmi a prerozdelenie týchto množstiev organizáciám zodpovednosti výrobcov a výrobcom.

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore