Edície 2015

Nový zákon o odpadoch – Zmeny od 1. januára 2016

Nový zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch nadobúda účinnosť od 1. 1. 2016. Prechodnými ustanoveniami je posunutá účinnosť niektorých povinností k 1. 7. 2016.

S ohľadom na prechodné ustanovenia nového zákona o odpadoch, povinnosti pre obaly, výrobky, elektrozariadenia aj batérie, pneumatiky, oleje či vozidlá tak ako si ich dnes plní povinná osoba, výrobca a dovozca, sa budú plniť až do 30. 6. 2016.

Rozšírená zodpovednosť výrobcov (RZV)

Novozavedeným pojmom, ktorý sa prelína naprieč celým zákonom, je RZV – Rozšírená zodpovednosť výrobcov. To znamená, že výrobca (ten, kto uviedol vyhradený  výrobok prvýkrát na trh v Slovenskej republike), je povinný sa o výrobok postarať počas všetkých fáz životného cyklu výrobku, od jeho výroby až  po spotrebu a vznik odpadu. Súčasťou RZV je aj informovanie spotrebiteľov či spracovateľov a vykonávanie vzdelávacích a informačných kampaní naprieč celým Slovenskom, ako aj zabezpečenie finančného krytia uvedených činností.

RZV sa vzťahuje na tzv. vyhradené výrobky, kam spadajú: obaly, neobalové výrobky, elektrozariadenia, batérie a akumulátory, pneumatiky a vozidlá.

Vyhradeným prúdom odpadu sa rozumie odpad z vyhradeného výrobku, čiže odpady z obalov, odpady z neobalových výrobkov, elektroodpady, použité batérie a akumulátory, odpadové pneumatiky a staré vozidlá.

Kolektívne plnenie bude zabezpečené prostredníctvom novovzniknutých organizácií zodpovednosti výrobcov, ktoré nahradia pôvodné oprávnené a kolektívne organizácie.Individuálne plnenie bude možné len pri určených vyhradených výrobkoch a na jeho zabezpečenie bude potrebné získať autorizáciu MŽP SR.

Splnomocnený zástupca

Novinkou je inštitút tzv. splnomocneného zástupcu. Ak výrobca nemá sídlo alebo miesto podnikania na území SR, ustanoví na plnenie povinností splnomocneného zástupcu, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ so sídlom alebo miestom podnikania na území SR a povinnosti výrobcu si bude plniť prostredníctvom  tohto splnomocneného zástupcu. Splnomocnený zástupca  zodpovedá za plnenie všetkých povinností výrobcu a koná pri tom vo vlastnom mene. Splnomocnenie sa udeľuje najmenej na 1 rok.

Povinnosť ustanoviť splnomocneného zástupcu pre výrobcu, ktorý k 1. 1. 2016 podľa doterajších právnych predpisov uvádza na trh vyhradený výrobok, je do 30. 06. 2016 s tým, že povinnosť registrácie si plní prostredníctvom tohto zástupcu.

Registrácia

Registrácia v príslušnom registri ostane i naďalej jednou z povinností. Zmenou je, že výrobca, ktorý nie je zapísaný v príslušnom registri, nesmie uvádzať vyhradený výrobok na trh SR! Je preto potrebné sa do daného registra zaregistrovať ešte pred samotným dovozom, výrobou resp. zabalením.

Registrácia podľa doterajších právnych predpisov ostáva v platnosti aj podľa nového zákona.

•  v prípade kolektívneho plnenia je potrebné k tejto registrácii doplniť potvrdenie o uzavretí zmluvy s príslušnou OZV

•  v prípade individuálneho plnenia je potrebné získať autorizáciu do 6 mesiacov od zápisu do registra, (v tomto prípade do 30. 06. 2016)

•  v prípade výrobku pre vlastnú potrebu je potrebné k registrácii priložiť vyhlásenie s informáciou o výrobku a s preukázaním schopnosti dodržiavať ustanovené podmienky (§ 27 ods.7 a 8 zákona č.75/2015 Z.z.)

Recyklačný fond

Nový zákon o odpadoch ruší Recyklačný fond, ale až k 31. 12. 2016. Povinnosti výrobcu a dovozcu platiť príspevok a ohlasovať údaje z evidencie Recyklačnému fondu zanikajú k 30. 06. 2016. Čiže do 30. 06. 2016 je výrobca a dovozca povinný sa registrovať, ohlasovať zmeny, viesť a uchovávať evidenciu, ohlasovať údaje z evidencie, zabezpečiť (zhodnotenie/platbu) do Recyklačného fondu. Ohlasovacia povinnosť voči okresnému úradu zostáva naďalej v platnosti.

Posledné Hlásenia o objeme výroby, dovozu, vývozu a reexportu do Recyklačného fondu a prípadné zabezpečenie zhodnotenia, resp. platba do Recyklačného fondu sa teda vypracovávajú za 2. štvrťrok 2016. Hlásenia o objeme výroby, dovozu, vývozu a reexportu sa naďalej budú zasielať  na príslušné okresné úrady aj po 2. štvrťroku 2016.

RNDr. Michal Sebíň, PhD.,
riaditeľ NATUR-PACK

 

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Tlačidlo Späť hore