Tlačové správy - Polygrafia

OBALOVÝ KONGRES 2011

5. český a slovenský obalový kongres pořádaný OBALOVÝM INSTITUTEM SYBA byl tematicky zaměřen jak na balení potravin, tak i na vývoj v materiálech a obalech, ale také své místo oprávněně zaujaly přednášky k ekologickým aspektům a kontrolním činnostem ze strany státních orgánů. Oba dva dny bylo o čem povídat. Zájem o účast přesáhl kapacitu sálu a tak organizátor s politováním musel řadu zájemců odmítnout.
Kongres otevřel Ing. Vlado Volek, tajemník obalové asociace SYBA. Moderace se, podobně jako v loňském roce, zhostila se ctí Mgr. Hana Hradecká, neboť se také podařilo dodržet časový rámec akce.
Akce proběhla ke spokojenosti účastníků i organizátora v kongresových prostorech Aquapalace Hotel Prague v Čestlicích. Účastníkům kongresu byla dána možnost účastnit se večer prvního dne Obalového galavečera spojeného s předáním ocenění OBAL ROKU 2011. Mezičas od kongresu do galavečera mohli přítomní strávit v aquaparku.

První řečník, Ing. František Vörös, SDRUŽENÍ EPS, provedl posluchače přehledy spotřeby plastů v různých sektorech včetně globálního rozložení a vývoje. Zaměřil se také na obaly a zejména na roli pěnového polystyrenu z pohledu udržitelného rozvoje včetně ekoprofilů hlavních komponent pro jeho výrobu.

Prof. Peter Šimko, VÝSKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁRSKY, otevřel blok „Potravinářská akademie“ přednáškou, ve které se zaměřil na interakci mezi balenou potravinou a obalem (monomery, změkčovadla, antioxidanty, barviva, UV-stabilizátory). Ukázal ovlivňování obsahu nežádoucích cizorodých látek v potravinách reakcí s materiálem obalu. Konstatoval, že organické kontaminanty mohou vstupovat do interakce s plasty – PE, PET a PS. Tyto plastové materiály mohou představovat významný prvek pasivní bezpečnosti potravin. Mohou totiž fungovat jako síto, na jehož povrchu se zmíněné nežádoucí kontaminanty zachycují, ba dokonce vnikají do materiálu (PE). Vhodně vyladěný materiál obalu tak nejen prodlouží životnost balené potraviny, ale dokonce ji zlepší pro bezpečnou konzumaci člověkem. Naopak, vzhledem k tomu, že z recyklovaných plastů mohou pronikat do balených potravin nežádoucí látky, je žádoucí, aby používání recyklovaných plastů bylo i nadále pod zvýšenou kontrolou.

V bloku „Potravinářská akademie“ pokračoval Doc.Ing. Jaroslav Dobiáš, , CSc., VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE prezentací zaměřenou na bezpečnost obalů na bázi papíru. Připomněl, že se jedná o materiál, který má v balení obecně největší hmotnostní podíl. Vzhledem k tomu, že aplikace prostého papíru pro balení potravin je omezena na potraviny s nižší aktivitou vody, důležitou úpravou je zušlechťování, které udílí obalům na bázi papíru odolnost proti vodě, bariérové vlastnosti i možnost tepelného sváření. Zušlechtění se dociluje impregnací ve hmotě, nebo impregnací na povrchu, nebo laminací. Zdůraznil komplikovanost legislativy, neboť pro papírenské obaly nejsou zavedeny evropské předpisy, ale platí národní právní rámec. V papíru je obecně velký obsah chemických látek, které svým uvolňováním mohou přispívat k zátěži organismu zejména u citlivých skupin: kojenci a malé děti, senioři i lidé se sníženou imunitou. Zdůraznil, že na impregnované papírové obaly se vztahuje nařízení 10/2011/ES a proto jsou důležité migrační testy monitorující migraci přes polymerní vrstvu. Hlavními zdroji rizik je aplikace recyklovaného papíru, nepřehledné množství chemikálií používaných jako přísady do papíru a pronikání složek potisků do hmoty papíru. Detailněji se zaměřil na výskyt 2-fenylfenolu, diakrylátů a perforovaných sloučenin v obalových papírech.

Potravinářský blok téměř uzavřel Ing. Antonín Slaník, INVOS, představením základního portfolia společnosti Invos, do kterého vedle polyetylénových fólií (LDPE a LLDPE) patří bariérové fólie pro balení potravin na bázi polyamidu (PA),etylénvinylalkoholu (EVOH) a polyvinyldenchloridu (PVDC). Jádrem prezentace byla ale nová fólie FRESHFILM vyvinutá ve spolupráci s řadou zahraničních subjektů v rámci projektu 7. rámcového programu Evropské komise. Jedná se o nový aktivní recyklovatelný obalový materiál s přírodními antioxidanty pro prodloužení trvanlivosti zabalených čerstvých potravin. Vnější vrstvu tohoto aktivního vícevrstvého obalového materiálu tvoří speciálně upravená PP fólie s vysokými bariérovými vlastnostmi proti propustnosti kyslíku. Vnitřní PE vrstva má naopak vysokou propustnost kyslíku. Mezi fóliemi je formou laku aplikován extrakt z přírodních surovin (bylin) s antioxidačními účinky, tj. extrakt pohlcující kyslík. Při vývoji bylo nutné překonat řadu problémů: umístění extraktů do kompozitu pro aplikaci běžnými technologiemi (flexotiskem), separace aktivní vrstvy od balené potraviny se zajištěním přístupu kyslíku k této aktivní vrstvě, použití recyklovatelných polymerů (a proto polyolefinů), ochrana aktivní vrstvy proti „vysycení“ kyslíkem před vlastním procesem balení, možnost použití v standardních balicích linkách a v neposlední řadě také ekonomická akceptovatelnost.

Ing. Anna Diačiková, PhD., CHEMOSVIT, svojí přednáškou zaměřenou na možnosti flexibilních obalů dovršila přechod k dalšímu tematickému bloku kongresu, k obalové akademii. Zaujala informacemi o nové technologii výroby bariérových fólií pomocí nánosu transparentní nanovrstvy (

Snadná identifikace zboží v obalu je důležitá pro personál, který vkládá zboží do regálů a je neméně důležitá pro spotřebitele, aby na první pohled rozpoznal značku nebo druh zboží. Identifikaci jako klíčový požadavek na SRP (Shelf Ready Packaging) zdůraznil ve své přednášce Ing. Martin Hejl, THIMM Packaging, a zaměřil se na technické možnosti potisku obalů z vlnité lepenky. Porovnal nasazení různých technik: flexo předtisk, přímý tisk (HQPP), ofset a digitální tisk z pohledu kvality a velikosti zakázky. Detailněji se věnoval výhodám přímého tisku – High Quality PostPrint (HQPP) a doložil ukázkami: paletka Chio Chips pro Intersnack, jogurtová paletka Mlékárna Valašské Meziříčí, prodejní obal pro Kaufland, regálový obal na tvaroh Karlova koruna pro Penny Market a další.

Z řady funkcí obalu jakými jsou ochrana zboží, nosič informací pro spotřebitele o zboží včetně návodu k použití nebo minimalizace zátěže životního prostředí se Ing. Petra Průšová, MILLWARD BROWN, soustředila na roli obalu z hlediska estetiky a schopnosti komunikovat značku. Pro výrobce zboží je důležité hledat odpovědi na otázky typu: Má obal schopnost zaujmout pozornost? Je snadné nalézt balení v regále? Které jsou klíčové důvody viditelnosti? Komunikuje obal správně k zacílení značky? Odpovědi mají vliv na pozitivní vztah ke značce a ovlivňují pravděpodobnost nákupu. Přednáška pokračovala představením metod výzkumu a hodnocení obalů včetně využití neuroscience technik, včetně videozáznamu o pohybu očí, frekvenci a délce fixace na konkrétní části obalu. Vždy lze doporučit kombinaci výsledků oční kamery a kvalitativní rozhovory v průběhu respondentova pozorování obalu, popřípadě ještě s kvantitativními daty.

Vývojem obalů na pivo účastníky kongresu poutavě provedl Ing. Jan Veselý, ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ A SLADOVEN. I když se krize podepsala na celkovém poklesu produkce piva, je jistě zajímavým faktem, že podíl ležáků v celkovém výstavu vzrostl. Skleněné lahve vykazují stabilitu, ale výstav piva v PET lahvích roste a ukrajuje z výstavu piva v sudech. Dokonce je poprvé podíl piva stáčeného do lahví vyšší než do sudů a mírně roste prodej piva v plechovkách. U exportu klesá podíl piva v skleněných lahvích, roste podíl v sudech a zejména v plechovkách a PET lahvích. V letošním a příštím roce lze očekávat přesun spotřeby k lahvovému pivu a především pivu v PET lahvích a současně znatelný nástup nevratných plastových sudů – kegů.

Ing. Miroslav Brumovský, OBCHODNÍ TISKÁRNY, se zamyslel ve své prezentaci nad často kontroverzní rolí obalu z různých úhlů pohledu, přičemž v extrémních případech je obal prezentován jako nežádoucí odpad nebo jako dokonalý klenot. Růst nebo snížení odpadů: Odpovědný design přináší snížení množství odpadů včetně odpadu z baleného zboží. Náklady versus úspory: Na balení svitků plechů byly demonstrovány značné úspory na zboží díky zvýšeným nákladům na balení. Znečištění nebo hygiena: Kvalitní obal omezuje znečišťování prostředí a umožňuje dosažení potřebných hygienických podmínek ve výrobě, prodeji i spotřebě. Energie – spotřeba nebo zdroj: Výroba optimalizovaných obalům spotřebuje i méně energie. Naprostá většina použitých materiálů je současně i zdrojem energie nebo úspor energie při recyklaci. Obal nejen zvyšuje hodnotu zboží, ale sám může působit jako cenina, jako nošič vyšší hodnoty: zálohovaná láhev, zálohovaná přepravka.

Systém Petainer Keg jako jednocestnou alternativu vratných kegů představila Zuzana Richterová, PETAINER CZECH HOLDINGS, v druhý den kongresu tematicky zacíleném na udržitelný rozvoj. Základem systému jsou PET kegy opatřené plastovými fitinky, které jsou kompatibilní s celosvětově používanými plnicími a výčepními systémy. Systém umožňuje v zásadě dvě alternativy: buď dodání kompletních sudů osazenými fitinky nebo, zejména při stáčení do většího počtu PET kegů, dodání komponent, tj. preforem, fitinků. V druhém případě si výrobce nápojů sám kegy vyfukuje. Vedle ekonomické přitažlivosti s úsporami v řádech desítek procent je tento systém v řadě aspektů šetrný k životnímu prostředí: odpadá spotřeba a čištění roztoků pro mytí použitých kegů a snižuje se spotřeba pohonných hmot v distribučním řetězci, u kterého odpadá zpětný svoz. Petainer kegy jsou vyvinuty ve čtyřech velikostech: 15, 20, 30 a 40 litrů. Vedle přepravy piva jsou PET kegy vhodné i pro mírně sycené nealko nápoje, vodu i víno. Zvýšenou bariéru zajišťuje polymer dodávaný společností Invista Polymers. Manipulaci usnadňují plastové rukojeti, krabice z vlnité lepenky nebo z kartonplastu.

Ve své přednášce Ing. Vlado Volek, OBALOVÝ INSTITUT SYBA, poukázal a předvedl vzorky ve vybraných trendech balení zejména potravin a nápojů. Ejpovický Rexam spustil výrobu nápojové hliníkové plechovky se šroubovacím uzávěrem kromě značky Heineken i pro další pivovary. Výrobci nevratných PET kegů vidí velkou šanci v prosazení se na úkor stávajících vratných kovových kegů a to zejména pro export piva, ale také i v segmentu horeca. Potvrzením tohoto vývoje je i rozšíření nabídky o kovové jednocestné sudy: princip bag-in-keg. Po úspěšném tažení shrink sleeve nastupuje energeticky úsporný stretch sleeve. Odborníci očekávájí, že stretch-sleeve obsadí v nejbližších letech cca 20-30 procent v segmentu sleeve. Je kladen důraz na convenience, snadné otevření,vybalení či aplikaci baleného produktu. Přednášející poukázal i na některá non-convenience řešení, která na našem trhu přetrvávají – brynza v papírových kelímcích s nánosem PE. Jako odstrašující příklad byl demonstrován obal ve tvaru plastového tanku pro 15 g bonbónů: čínská provenience s podezřením na porušení snad všech hygienických i ekologických předpisů. Naproti tomu zdánlivě drobnost, plastová zátka na víno i šumivé nápoje, přece jenom překlopila prezentaci do optimistické polohy. Tato zátka od protinožců, australské společnosti ZORK, zcela jednoznačně posouvá otevírání vín do nové polohy: snadno a bezpečně.

S udržitelným rozvojem souvisí kontrola plnění právních norem, které jsou v prostoru Evropy za tímto účelem přijímány. Součástí tohoto systému jsou i naše zákony o odpadech a o obalech. Ing. Petr Havelka, ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ve své přednášce informoval o záběru činnosti ČIŽP, tj. zpětný odběr, využití odpadů z obalů, zápis do Seznamu osob, evidence o obalech a odpadech z obalů. Konstatoval, že při klesajícím počtu kontrol vzrůstá výše udělených pokut, neboť jsou zjišťována stále závažnější porušení povinností – jedná se o tisíce tun obalů uváděných na trh. Problémy byly zjištěny zejména v těchto odvětvích: kovovýroba, výroba automobilů, zásobování potravinářskými polotovary, prodej a výroba baleného zboží. Inspekce se často setkává se špatně nastaveným systémem nakládání s obaly a odpady z obalů, který je v některých případech realizován externími odbornými poradci. V případě plnění povinností předáváním odpadů z obalů oprávněným osobám se doporučuje uzavírat smlouvu o využití odpadů z obalů v rozsahu přílohy č.3 zákona o obalech s tím, že svozová firma toto vždy 1x ročně prokáže. Přednášející konstatoval, že neúměrně komplikovaná a stále se měnící legislativa (zákon o odpadech novelizován cca 30krát od roku 2002) je nefér zejména vůči povinným osobám. ČIŽP pro zefektivnění ochrany životního prostředí navrhuje zavedení „měkké metody“ opřené o to, že pachatel správního deliktu v předchozích třech letech neporušil povinnost vyplývající z příslušného zákona, jde o méně závažné porušení povinnosti, jehož následkem nebylo poškození životního prostředí, ani jeho významnější ohrožení a přičemž velmi důležitým předpokladem je přijetí veškerých nezbytných opatření zamezující dalšímu trvání nebo obnově protiprávního stavu.

Přednáška, kterou Ing. Pavel Hrubý, CENIA, věnoval greenwashingu, uzavřela „sustainable“ blok i celý program kongresu. Green marketing je souhrnný název pro marketingovou strategii, ve které se využívají environmentální vlastnosti propagovaného výrobku. Používá se už od přelomu 60. a 70.let 20. století. Nástrojem green marketingu jsou vlastní environmentální tvrzení (VET, self-declared environmental claim). VET je prohlášení, značka nebo obrazec, který poukazuje na environmentální aspekt u produktu, součástky či obalu. Je určitým druhem reklamy. Vztahuje se na výrobek, součástku nebo obal. Vydat jej mohou výrobci, dovozci, distributoři, maloobchodníci nebo jakékoli další osoby, které by pravděpodobně mohli mít z takového tvrzení prospěch. Parametry, environmentální aspekty, které příznivost produktu k životnímu prostředí mají dokázat, si vybírá firma, která VET vyhlašuje, sama. Podoba a pojetí jednotlivých VET je na samotném vyhlašovateli a jeho marketingovém oddělení. VET nepodléhá žádnému schvalování, takže jeho použití může přijít velmi levně. Na druhou stranu neexistuje jasná záruka jeho důvěryhodnosti. Známé případy greenwashingu (zavádějící, lživá, nesmyslná nebo nejasná environmentální tvrzení) způsobují ztrátu důvěry spotřebitelů v environmentální tvrzení a značky vůbec, přispívají ke vzniku nekalé obchodní soutěže a vyhlašovatelé (firmy) jsou demotivováni od vyhlašování pravdivých tvrzení. Je v zájmu spotřebitelů i samotných firem, aby se používala jen pravdivá a důvěryhodná tvrzení, čímž se podpoří zboží a služby s nižšími dopady na životní prostředí, a který vyloučením falešných, nejasných a zavádějících tvrzení ochrání poctivé vyhlašovatele před nekalou soutěží. CENIA tuto roli plní v rámci v Národního programu environmentálního značení.
V rámci diskuze k tomuto tématu uvedl Ing. Vlado Volek jako příklad greenwashingu kelímek z papíru zušlechtěného polyetylénem (PE). Výrobce, Ekobal ROŽNOV, prezentuje tento výrobek jako příznivý k životnímu prostředí, neboť obdržel od Zkušebního ústavu lehkého průmyslu oprávnění používat značku ECO PACK a to prosím na základě protokolu o zkouškách, ve kterém je uvedeno: Použité spotřebitelské obaly budou součástí komunálního odpadu a není je proto možno recyklovat.

Table top prezentace
Součástí kongresu byly prezentace formou table topů, OBCHODNÍ TISKÁRNY se pochlubily prestižní cenou za nejlepší obal vyrobený digitální technologií, kterou získaly v soutěži Digital Labels and Packaging Awards Contest pořádané firmou Hewlett-Packard. Samozřejmě nechyběly ani vzorky oceněné letošní národní cenou OBAL ROKU 2011.
Skupina THIMM Packaging využila prostor k prezentaci svých novinek, zejména ukázky High Quality PostPrint (HQPP) prodejního obalu pro Kaufland.
EKO-KOM výstavkou prezentoval cesty recyklace a využití obalových odpadů s akcentem na separovaný sběr do barevných nádob dle typu a materiálu odpadů z obalů.

Nominace CPK
Účastníci kongresu si na další samostatné expozici mohli detailně prohlédnout obaly nominované na letošní CENU PŘEDSEDKYNĚ KOMISE (CPK): CarryPack (THIMM Obaly, k.s.), Invisiblelock (Smurfit Kappa Czech s.r.o. – Žimrovice), Petainer KEG (Petainer Czech Holdings s.r.o.), Pyramida na čaj (TOP TISK obaly, s.r.o.), Skupinový obal pro palubní desky (UNIPAP a.s.), Stojan TUC (STI group).

Unilabels? Thanks, NO!
Výstavka maket navrhovaného jednotného balení (plain packaging) tabákových výrobků potlačující značky (branding; v rámci své prezentace informoval Ing. Vlado Volek o diskuzi k novele tabákové směrnice) s přesahem na další obaly názorně varovala před nebezpečím rozpínavosti aktivit centrální bruselské administrativy.

Odborní garanti
Organizátor si váží odborné garance, kterou kongresu již tradičně poskytují: VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE a VÝSKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁRSKY BRATISLAVA.

Generální partner
Generálním partnerem kongresu je autorizovaná obalová společnost EKO-KOM a.s., která provozuje systém sdruženého plnění dle požadavků zákona o obalech na zajištění využití odpadů z obalů.

Partneři
Partneři letošního obalového kongresu jsou: COCA-COLA HBC ČESKÁ REPUBLIKA, VELETRHY BRNO -EMBAX 2012, NŮRNBERGMESSE – FACHPACK 2012, OBCHODNÍ TISKÁRNY, SCA PACKAGING ČESKÁ REPUBLIKA, STI ČESKO A THIMM PACKAGING.
Organizátor upřímně děkuje generálnímu partnerovi i ostatním partnerům, bez jejichž přispění by se akce nemohla uskutečnit.
Mediální partneři
Speciální ocenění a poděkování zaslouží mediální partneři kongresu: BRANDS&STORIES, CS PACKAGING NEWS, ČESKÝ PRŮMYSL, DOPRAVNÍ NOVINY, KVALITA POTRAVIN, KVASNÝ PRŮMYSL, ODPADOVÉ FÓRUM, PACKAGING, PACKAGING EUROPE, PAPÍR A CELULÓZA, POTRAVINÁŘSKÁ REVUE, POTRAVINÁŘSKÝ ZPRAVODAJ, PRINTPROGRESS, RETAIL INFO PLUS, SVĚT BALENÍ, SYSTÉMY LOGISTIKY, ZBOŽÍ&PRODEJ.

OBALOVÝ INSTITUT SYBA byl založen roku 2006 obalovou asociací SYBA sdružující a prosazující zájmy subjektů činných v sektoru balení, obalů, obalových prostředků, balicích materiálů, balicích strojů a také zájmy výrobců baleného zboží týkající se balení.
Obalová asociace SYBA byla založena v roce 1990 a její název vznikl zkrácením slov SYstémy BAlení. Asociace je otevřena pro všechny zájemce, zejména z řad výrobců a dodavatelů obalové techniky i baleného zboží.
OBALOVÝ INSTITUT SYBA s.r.o. poskytuje řadu služeb jednak členům obalové asociace SYBA, jednak zájemcům z řad odborné veřejnosti z různých průmyslových a obchodních oborů. Mezi poskytované služby patří informační servis, školení, konzultace, semináře a poradenství v oblasti balení a obalové ekologie. Vydává elektronický newsletter CS Packaging News.
Asociace i institut úzce spolupracují jak s řadou profesních svazů a sdružení, tak se vzdělávacími institucemi a zkušebnami. Aktivně se účastní procesu tvorby technických norem.
OBALOVÝ INSTITUT SYBA je organizátorem obalového kongresu zaměřeného na český a slovenský trh a národní soutěže OBAL ROKU.
SYBA / OBALOVÝ INSTITUT SYBA je členem World Packaging Organisation (WPO; www.worldpackaging.org) a European Packaging Institutes Consortium (EPIC; www.epic-packaging.org) .

Fotogalerie na: www.syba.cz

Další informace:
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, Vlado Volek, ředitel, vlado.volek@syba.cz,
+420 602 625 080, +420 224 919 529
admin.syba@syba.cz
www.obaly-packaing.cz

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore