Obchodné podmienky


Spoločnosť VELDAN spol. s.r.o. sa snaží ponúkať produkty v najvyššej možnej kvalite a spokojnosť zákazníka je pre nás prvoradá. Tú však môžeme docieliť len dobrou a zrozumiteľnou komunikáciou s objednávateľom. Z toho dôvodu prinášame v nasledujúcich riadkoch naše Obchodné podmienky.

§1 OBJEDNÁVKY

Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od vyhotovenia objednávky, pokiaľ zistí, že odporuje etickým pravidlám zhotoviteľa alebo právnym predpisom (najmä materiály, kt. obsahom je hanobenie národa, etnickej skupiny, rasy a presvedčenia, podnecovanie k nenávisti voči skupine osôb alebo k obmedzovaniu ich práv a slobôd, šírenie pornografie, prechovávanie detskej pornografie, podpora a propagácia hnutí smerujúcich k potlačeniu práv a slobôd človeka atď.)

§2 SPRACOVANIE

Pokiaľ je objednávka kompletná a nám ako dodávateľovi jasná, môže byť určená na spracovanie. Bežná doba spracovania je 14 kalendárnych dní. V prípade, že nebude objednávka zrozumiteľná, bude vrátená objednávateľovi, resp. tento bude kontaktovaný za účelom doplnenia objednávky.

§3 KÚPNA ZMLUVA

Objednávateľ berie na vedomie, že doručením objednávky do spoločnosti VELDAN spol. s.r.o. dochádza ku kúpnopredajnému stavu a vzniká mu okrem iného povinnosť zaplatiť spoločnosti kúpnu cenu za spracovanie PR alebo reklamného článku, textového materiálu, grafického návrhu, za nákup vstupenky na odborné podujatie, predplatné na pravidelné dodávanie časopisu podľa edičného plánu, zakúpenú publikáciu, zhotovenie polygrafického produktu, tlačiarenského tovaru, fotografických služieb alebo iných marketingových služieb podľa špeciálnej objednávky alebo dohody partnerských strán. Za záväznú objednávku v súlade s obchodným zákonom považujeme aj potvrdenú ústnu alebo mailovú objednávku.

§4 CENY

Objednávateľ berie na vedomie, že potvrdením a doručením objednávky do spoločnosti VELDAN spol. s.r.o. dochádza ku kúpnopredajnému stavu a vzniká mu okrem iného povinnosť zaplatiť spoločnosti kúpnu cenu za zhotovenie produktu, diela alebo služby v súlade s predmetom objednávky.

§5 PRÁVO ZRUŠENIA, PRÁVO VRÁTENIA

Právo zrušiť objednávku je vylúčené vzhľadom na skutočnosť a povahu služby, produktu, ktoré sú vyhotovené podľa požiadaviek a na mieru objednávateľa a boli prispôsobené výlučne pre jeho osobnú potrebu. Výnimku tvorí predplatné časopisov a periodických publikácií, ktoré je možné nepredĺžiť po vypršaní predplatenej doby doručovania, alebo písomne vypovedať v priebehu plynúceho predplatného obdobia. Zakúpené publikácie nie je možné stornovať a vrátiť.

§6 DODANIE, ODOSLANIE

Dodanie tovaru k zákazníkovi bude uskutočnené distribučnou spoločnosťou, s ktorou má spoločnosť VELDAN, spol. s r. o. uzatvorenú platnú zmluvu o distribúcií a doručovaní publikácií, periodík alebo osobne. Dodávateľ neručí za prípadné poškodenie či oneskorenie dodávky spôsobené distribučnou spoločnosťou alebo kuriérskou službou, resp. Slovenskou poštou a pokiaľ k nemu dôjde, je potrebné uplatniť reklamáciu priamo na doručovateľskú službu v zmysle ich doručovacieho, resp. poštového poriadku.
Pokiaľ dodávateľ nie je z výnimočného dôvodu schopný termín dodržať /revízia a údržba na stroji, nedostatok materiálu,…/ môže dôjsť k predĺženiu doby spracovania, o čom bude zákazník informovaný.
Omeškanie dodávky zo strany VELDAN, spol. s r. o. neoprávňuje objednávateľa na náhradu škody, pokiaľ sa nepreukáže hrubá nedbalosť alebo úmysel zo strany dodávateľa.
V prípade, že sa dohodlo osobné vyzdvihnutie objednávky, je objednávateľ povinný vyzdvihnúť tovar čím skôr po vyhotovení v sídle podľa určenia v objednávke. VELDAN, spol. s r. o. je povinná uschovať tovar – po zaslaní upomienky ohľadne prevzatia zákazky – najdlhšie 2 mesiace.

§7 PLATBA

Platba za objednávku je uskutočnená, priamym bankovým prevodom, prevodným príkazom alebo pri preberaní dobierky objednávateľom, v súlade s platobnými podmienkami vzťahujúcimi sa na produkt alebo službu.

§8 VÝHRADA VLASTNÍCTVA

Tovar zostáva vo vlastníctve spoločnosti VELDAN, spol. s r.. až do úplného zaplatenie ceny všetkých tovarov z jednej a tej istej objednávky.

§9 ZÁRUKA

Záručná lehota začína plynúť dňom doručenia tovaru. Predmetom reklamácie je tovar, ak nezodpovedá technickým štandardom. Objednávateľ je povinný uplatniť zrejmé, nápadné vady bezodkladne pri dodaní tovaru, najneskôr však do dvoch týždňov od obdržania. Neskoršie uplatnenie zrejmých vád je vylúčené. Skryté vady sa musia uplatniť bezodkladne po zistení, najneskôr však v rámci zákonnej záručnej doby 6 mesiacov.
V prípade, že dôjde k preberaniu vadného tovaru v sídle VELDAN, spol. s r. o., snažíme sa ihneď riešiť vzniknutú závadu a navrhnúť najprijateľnejšiu cestu k jej odstráneniu. Pokiaľ nebude objednávateľ spokojný s navrhovaným riešením, tak reklamácia musí byť podaná písomne. Musí obsahovať reklamovaný tovar a daňový doklad. Pri oprávnených reklamáciách má spoločnosť VELDAN, spol. s r. o. najskôr právo na náhradnú dodávku. Iba v prípade, že náhradná dodávka nie je možná alebo bude chybná, je objednávateľ oprávnený požadovať zrušenie zmluvy alebo zníženie ceny. Pri odstúpení od zmluvy je objednávateľ povinný vrátiť celý tovar, náklady na prepravu hradí VELDAN, spol. s r. o..
V ostatnom sa záruka riadi predpismi obchodného práva.

§10 RUČENIE

V prípade straty dokumentov potrebných k výrobe /napr. CD…/, uhradí dodávateľ len cenu čistého materiálu, na ktorom bol dokument dodaný. Akékoľvek iné náhrady škody sú vylúčené.

§11 OCHRANA ÚDAJOV, ZABEZPEČENIE ÚDAJOV

Objednávateľ súhlasí s použitím osobných údajov pre potreby VELDAN, spol. s r. o.. Toto spracovanie sa deje s prihliadnutím na zákon 428/2002 Z.z. o ochrane údajov. VELDAN, spol. s r. o. zaobchádza so všetkými údajmi dôverne.
Objednávateľ má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti. VELDAN, spol. s r. o. sa pre prípad odvolania zaväzuje osobné údaje okamžite vymazať s výnimkou prípadu, že objednávka ešte nebola vybavená.
VELDAN, spol. s r. o. pri udelení zákazky predpokladá, že objednávateľ svoje záznamy zálohuje aj v čase po dodaní prác. VELDAN, spol. s r.o. údaje, ktoré jej poskytol objednávateľ, nezálohuje. Obrazové údaje, ktoré zaslal objednávateľ, sa archivujú po dobu 3 mesiacov. V tejto lehote poskytujeme možnosť výroby doobjednávky bez toho, aby si zákazník údaje musel znovu posielať. Po uplynutí tejto lehoty budú všetky potrebné dokumenty vymazané.

§12 AUTORSKÉ PRÁVA

Zákazník, ktorý zadáva objednávku na spracovanie vyhlasuje, že je výhradným majiteľom autorských práv celého materiálu potrebného k výrobe. Následky z prípadného porušenia týchto práv nesie sám objednávateľ.

§13 DODATKOVÁ KLAUZULA

Vždy je prvoradé vychádzať z prvotnej kúpnopredajnej zmluvy a výrobu podľa toho aj dodržať. V prípade, že dôjde k akémukoľvek nedodržaniu, budú sa obidvaja zmluvní partneri usilovať s prihliadnutím na obojstranné záujmy dosiahnuť novú dohodu, ktorá sa bude čo najviac približovať ekonomickému účelu neplatného ustanovenia.

Tlačidlo Späť hore