Tlačové správy - Polygrafia

Polygrafia zamaskovaná v inžinierskom štúdiu chémie

Po šiestich rokoch dochádza na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave k reorganizácii bakalárskeho štúdia. Štruktúra 10 študijných programov zavedených v školskom roku 2005/2006 sa od školského roku 2010/2011 mení na 5 bakalárskych študijných programov: Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve, Biotechnológia a potravinárska technológia, Chémia, medicínska chémia a chemické materiály, Chemické inžinierstvo a Výživa – kozmetika – ochrana zdravia.

Nová štruktúra študijných programov bakalárskeho štúdia, najmä zjednotenie chemického, technologického a materiálového štúdia do programu Chémia, medicínska chémia a chemické materiály, umožňuje prípravu bakalárov na širšom základe, ktorý im poskytne pružnejšiu pozíciu pri výbere ďalšej špecializácie v inžinierskom štúdiu.

Špecializácia predchádzajúceho bakalárskeho štúdia do 10 študijných programov sa ukázala ako veľmi rozdrobená a záujem o jednotlivé smery nebol rovnomerný. Prípravu na inžinierske štúdium polygrafie v novej štruktúre zabezpečuje študijný program Chémia, medicínska chémia a chemické materiály v prvom roku bakalárskeho štúdia. V študijnom programe absolvent získava matematické, fyzikálne a chemické základy pre štúdium materiálov a ekonomické, environmentálne a jazykové základy. Druhý a tretí rok sú venované štúdiu fyzikál-nochemických základov, základov chemických technológií a materiálov, energetike, základom chemického inžinierstva a výrobných zariadení na spracovanie materiálov.
Profiláciu študenta umožňujú voliteľné predmety, medzi ktorými je aj predmet Základy fotografie a polygrafie. Absolventi prvého stupňa po obhajobe bakalárskej práce a štátnej záverečnej skúške získavajú akademický titul bakalár (Bc).

Štruktúra inžinierskeho štúdia sa nezmenila. Absolventi bakalárskeho stupňa môžu pokračovať druhým, inžinierskym stupňom vysokoškolského štúdia. Inžinierske štúdium polygrafie je zaradené v študijnom programe Prírodné a syntetické polyméry. Absolventi získajú teoretický základ, ktorý umožňuje analyzovať a rozvíjať technické riešenia a vyvíjať nové technologické postupy. Sú pripravení zastávať funkcie technológov, výrobných manažérov, viesť veľké projekty, pracovať v oblasti výskumu a vývoja, v oblasti riadenia a kontroly kvality, ako aj v podnikateľskej sfére a v štátnom sektore. Študijný modul Polygrafia a fotografia je zostavený tak, aby v podmienkach študijného programu Prírodné a syntetické polyméry reagoval na moderné trendy rozvoja technológií polygrafického priemyslu, zobrazovacích technológií a multimediálnych publikačných technológií. Druhý stupeň štúdia sa končí štátnou záverečnou skúškou a obhajobou diplomovej práce. Absolventi získavajú akademický titul inžinier (Ing.).

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore