Infoprint servis

Prehľad prijatej legislatívy EU v súvislosti s COVID-19 – 06.04.2020

07.04.2020

 

Vážení členovia Zväzu polygrafie na Slovensku,

pre Vašu informovanosť Vám posielam aj prehľad prijatej legislatívy EÚ v súvislosti s COVID-19.

Držme si navzájom palce!

 

S úctou

Peter Blubla

www.zpns.sk

 

NELEGISLATÍVNE NÁVRHY:

Oznámenie Komisie Zmena dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1586183227508&uri=CELEX:52020XC0404(01)

Obsah:
Cieľom tohto oznámenia je identifikovať ďalšie dočasné opatrenia štátnej pomoci, ktoré Komisia považuje za zlučiteľné podľa článku 107 ods. 3 ZFEÚ s ohľadom na COVID-19.
Komisia sa domnieva, že okrem zabezpečenia prístupu k likvidite a financovaniu je takisto nevyhnutné uľahčiť výskum a vývoj zameraný na COVID-19 a podporiť zriadenie a modernizáciu zariadení na testovanie produktov súvisiacich s touto nákazou, ako aj vytvorenie dodatočných kapacít na výrobu produktov potrebných na reakciu na ňu. Patria sem relevantné lieky (vrátane vakcín) a liečby, ich medziprodukty, účinné farmaceutické zložky a suroviny; zdravotnícke pomôcky, nemocničné a zdravotnícke vybavenie (vrátane pľúcnych ventilátorov a ochranných odevov a vybavenia, ako aj diagnostických nástrojov) a potrebné suroviny; dezinfekčné prostriedky, ich medziprodukty a chemické suroviny potrebné na ich výrobu a nástroje na zber a spracovanie údajov; Za súčasných okolností je okrem toho mimoriadne dôležité chrániť zamestnanosť. Cenným nástrojom na zmiernenie likviditných problémov podnikov a zachovanie zamestnanosti môžu byť odklady platby daní a príspevkov na sociálne zabezpečenie. Ak sa takéto odklady uplatnia v celej ekonomike, nevzťahuje sa na ne kontrola štátnej pomoci. Ak podnikom poskytujú selektívnu výhodu, čo sa môže stať, ak sa obmedzujú napríklad iba na určité sektory (doprava, cestovný ruch, zdravotníctvo), regióny alebo typy podnikov, ide o pomoc v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ. Podobne môžu členské štáty v záujme ochrany zamestnanosti zvážiť príspevok na mzdové náklady podnikov, ktoré by inak v dôsledku nákazy COVID-19 prepúšťali pracovníkov. Ak sa takéto schémy podpory uplatnia v celej ekonomike, nevzťahuje sa na ne kontrola štátnej pomoci. Ak sa obmedzujú napríklad iba na určité sektory (doprava, cestovný ruch, zdravotníctvo), regióny alebo typy podnikov, ide o pomoc v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ. Komisia zaujala kladné stanovisko vo vzťahu k opatreniam členských štátov zameraným na zvýšenie flexiistoty a predchádzanie hromadnému prepúšťaniu. Všeobecne uplatňované dočasné systémy prepúšťania, ktorých cieľom je poskytnúť zamestnancom úplnú alebo čiastočnú náhradu za stratu odmeny počas obdobia, keď sú na nútenej dovolenke, zvyčajne nie sú selektívne. Okrem toho uplatňovanie dočasného rámca ukázalo, že určité ustanovenia si vyžadujú dodatočné objasnenia a zmeny, najmä v oddiele 3.1, oddiele 3.2, oddiele 3.3 a oddiele 3.5.

Oznámenie Komisie Usmernenia týkajúce sa núdzovej pomoci EÚ pri cezhraničnej spolupráci v oblasti zdravotnej starostlivosti v súvislosti s krízou vyvolanou ochorením COVID-19
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1586183227508&uri=CELEX:52020XC0403(02)

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore