Infoprint servis

Prehľad prijatej legislatívy SR v súvislosti s COVID-19 – 31.03.2020

Rokovanie vlády SR 31.03.2020

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony  – návrh zákona má byť prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní a  nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia.
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24673/1

Obsah:
V čl. I sa novelizuje Zákonník práce, kde sa v záujme udržania pracovných miest, možnosti flexibilnejšieho reagovania zamestnávateľa na dynamické zmeny, ktoré ovplyvňujú organizáciu práce a s cieľom ochrany zamestnancov navrhujú niektoré úpravy v oblasti pracovného času (pokiaľ ide o organizáciu pracovného času), dovolenky (pokiaľ ide o určenie jej čerpania) a prekážok v práci (pokiaľ ide o náhradu mzdy pri prekážke v práci na strane zamestnávateľa a pokiaľ ide o ochranu zamestnancov, ktorí mali prekážku v práci na svojej strane). V čl. II. sa novelizuje zákon o sociálnom poistení a navrhuje sa upraviť predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti o jeden mesiac poistencom, ktorí si do uplynutia pôvodného podporného obdobia v čase krízovej situácie, najmä v dôsledku situácie na trhu práce spôsobenej šírením ochorenia Covid-19, nedokázali nájsť prácu.  Navrhuje splnomocniť vládu Slovenskej republiky v prípade potreby vydávať nariadenia vlády, ktorými by na obdobie krízovej situácie a v období dvoch mesiacov po jej skončení mohla dočasne upravovať podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti, podmienky výplaty dávky v nezamestnanosti, dĺžku podporného obdobia v nezamestnanosti a výšku dávky v nezamestnanosti. V čl. III sa novelizuje zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a navrhuje sa, aby na účel poskytnutia príspevku podľa § 54 ods. 1 písm. e) (projekty na podporu udržania zamestnanosti v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a v období po ich skončení) splnenie podmienok podľa § 70 ods. 7 (napr. splnenie daňových povinností, povinností odvodu poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania najmenej dva roky pred podaním žiadosti o príspevok a pod.) preukazoval žiadateľ čestným vyhlásením. Súčasne sa v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu pri realizácii projektov na podporu udržania zamestnanosti podľa § 54 ods. 1 písm. e) navrhuje výnimka povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora z dôvodu zrýchleného administrovania pomoci zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám, ktorých zasiahli dopady súčasnej pandemickej krízy. V čl. IV sa novelizuje zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorej cieľom je odbremeniť zamestnávateľov a podnikateľov v čase krízovej situácie od plnenia povinností vyplývajúcich im z tohto zákona, ktoré objektívne, a to aj vzhľadom na prijaté opatrenia v krízovej situácii, nie je možné splniť alebo by to bolo obzvlášť náročné, či neprimerane zaťažujúce. Novelou zákona sa preto navrhuje odklad povinnosti vykonať oboznamovanie zamestnancov podľa § 7 ods. 3 zákona (napr. pri prijatí do zamestnania, preložení na iné pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu); ďalej spočívanie lehôt na vykonanie opakovaného oboznamovania podľa § 7 ods. 5 zákona; lehoty na účasť na rekondičných pobytoch, lehoty podľa § 11 ods. 12 a 13 zákona; na vykonanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci podľa § 16 ods. 6 zákona, ktoré sú nevyhnutné pre zachovanie platnosti dokladov o odbornej spôsobilosti; lehoty na absolvovanie aktualizačných odborných príprav podľa § 16 ods. 8, § 23 ods. 6 a § 24 ods. 10 zákona a lehoty na vykonanie úradných skúšok, odborných prehliadok a odborných skúšok a kontrol pracovných prostriedkov ustanovené podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 3 zákona, a to za podmienok stanovených v jednotlivých ustanoveniach. V čl. V sa navrhuje novelizovať zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Návrhom sa, umožňuje vláde Slovenskej republiky v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu nariadením osobitne ustanoviť výšku, podmienky poskytovania, vyplácania, čerpania, vrátenia a zúčtovania finančného príspevku poskytovaného obciam, poskytovateľom zriadeným alebo založeným obcami a neverejným poskytovateľom vybraných druhov sociálnych služieb v zariadeniach krízovej intervencie a v zariadeniach podmienených odkázanosťou zo štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Zároveň sa navrhuje, aby sa dočasne nepoužívali ustanovenia uzatvorenej zmluvy o poskytnutí tohto finančného príspevku, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením vlády Slovenskej republiky

Návrh podmienok projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24674/1

Obsah:
Cieľom tohto návrhu je prijatie rámca podpory na zmiernenie dopadov vyhlásenej mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 na zamestnanosť a trh práce prostredníctvom finančnej kompenzácie pre zamestnávateľov, resp. samostatne zárobkovo činné osoby, ktorí udržia pracovné miesta aj napriek povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva, resp. tak museli urobiť z dôvodu ochrany zdravia svojich zamestnancov, poklesu tržieb alebo výpadku subdodávateľov. Kompenzácia bude spočívať v poskytovaní finančného príspevku pre zamestnávateľov, a to na úhradu časti mzdových nákladov svojich zamestnancov, ktorým z dôvodu prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti nemôžu prideľovať prácu, a taktiež v poskytovaní finančného príspevku pre samostatne zárobkovo činné osoby na úhradu odvodových povinností do poistných fondov a čiastočnú kompenzáciu výpadku ich príjmov zo zárobkovej činnosti. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky realokuje v rámci Operačného programu Ľudské zdroje Prioritná os 2 – Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí, Prioritná os 3 – Zamestnanosť a Prioritná os 4 – Sociálne začlenenie na projekt podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenie ich následkov celkovo 197 miliónov EUR presunom projektov do programového obdobia 2021-2027.

Návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19. – návrh zákona má byť prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní a  nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia.
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24676/1

Obsah:
Pobyt cudzincov – Navrhovaným zákonom sa upravuje tiež zákon o pobyte cudzincov tak, aby cudzinci, ktorí nemôžu z dôvodu krízovej situácie vycestovať a uplynie im pobyt na území Slovenskej republiky, boli chránení pred dôsledkami, ktoré by inak ich neoprávnený pobyt vyvolal. Ochrana pre požiarmi – Navrhuje sa, aby osobám s odbornou spôsobilosťou na úseku požiarnej ochrany (preventivár požiarnej ochrany, technik požiarnej ochrany, špecialista požiarnej ochrany), ktorým sa skončí platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti počas krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19, nezanikla odborná spôsobilosť, a to až do štyroch mesiacov od odvolania krízovej situácie. Súkromné bezpečnostné služby – pri uplynutí platnosti preukazu, licencie alebo akreditácie počas krízovej situácie navrhuje predĺžiť ich platnosť až do uplynutia 2 mesiacov od odvolania krízovej situácie. Toto ustanovenie sa však týka len prípadu, keď platnosť zanikne uplynutím doby ich platnosti. Vzhľadom k tomu, že niektoré doklady nemôžu byť v čase podania staršie ako 3 mesiace sa v odseku 6 z dôvodu prijatých opatrení týkajúcich sa ochorenia COVID-19 navrhuje, aby sa do tohto času nezapočítaval čas trvania krízovej situácie. Cestovné doklady – Navrhuje sa, aby počas krízovej situácie mohlo ministerstvo vnútra prijímať nevyhnutné opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia COVID 19, a to okrem iného aj obmedzením prijímania žiadostí o v ydanie cestovného pasu, napr. iba na prijímanie žiadostí na urýchlené vydanie cestovného pasu do dvoch, resp. desiatich pracovných dní. Cestná premávka – navrhuje sa možnosť požiadať aj o dočasné vyradenie vozidla z evidencie prostredníctvom elektronickej služby. Navrhuje predĺžiť platnosť dokladov o zdravotnej a psychickej spôsobilosti, ako aj vodičských preukazov, a to až do obdobia po odvolaní krízovej situácie (postupne, podľa toho, kedy im uplynula platnosť). Pobyt cudzincov – Všetky prechodné pobyty, trvalé pobyty alebo tolerované pobyty, ktorých časová platnosť končí počas krízovej situácie, alebo do jedného mesiaca po jej skončení, zostávajú v platnosti do dvoch mesiacov od skončenia krízovej situácie. Zároveň každý štátny príslušník tretej krajiny, ktorý legálne vstúpil na územie Slovenskej republiky bude oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky až do uplynutia jedného mesiaca od skončenia krízovej situácie. Navrhuje sa, aby vymenované lehoty stanovené zákonom o pobyte cudzincov boli zo zákona predĺžené o obdobie trvania krízovej situácie. Pričom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky bude oprávnené predĺžiť aj iné lehoty podľa zákona o pobyte cudzincov.

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – návrh zákona má byť prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní a  nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia.
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24677/1

Obsah:
Právna úprava sa zameriava predovšetkým na plynutie procesných lehôt ako aj predĺženie lehôt ustanovených v jednotlivých zákonoch
.Spravidla ide o doplnenie prechodných ustanovení, teda ustanovení dočasného charakteru. Ide o nasledovné právne predpisy zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami,  zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách, zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde, zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon), zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší,  zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a zákon č. 356/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 –
návrh zákona má byť prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní a  nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia.
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24687/1

Obsah:
Tento zákon upravuje opatrenia v oblastiach, ktoré sú v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“), a ktorých cieľom je zmiernenie negatívnych následkov pandémie. Opatrenia podľa tohto zákona sa uplatňujú počas obdobia od 12. marca 2020 do do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda mimoriadnu situáciu odvolá a až do uplynutia najneskoršej lehoty podľa tohto zákona. Vláda môže rozhodnúť, že opatrenia podľa tohto zákona sa uplatnia aj po uvedených lehotách, ak si to vyžiada ekonomická, sociálna alebo zdravotná situácia
Opatrenia v oblasť správy daní:
v oblasti správy daní návrh upravuje spôsob doručovania podania, zmeškanie lehoty, doručovanie, prerušenie daňovej kontroly, zverejňovanie v zoznamoch finančnej správy, prerušenie daňového konania, zánik práva vyrubiť daň a premlčanie a zánik práva vymáhať daňový nedoplatok, daňové nedoplatky, odloženie daňovej exekúcie, správne delikty a sankcie
Opatrenia pri dovoze tovaru – Oslobodenie tovaru od dovozného cla a od dane z pridanej hodnoty pri dovoze tovaru na podporu obetí živelnej pohromy:
Podľa čl. 74 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009 ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla môžu štátne organizácie alebo iné charitatívne alebo dobročinné organizácie schválené príslušnými orgánmi dovážať bez cla tovar, ak je určený na bezplatné pridelenie obetiam živelnej pohromy alebo na to, aby mohol byť bezplatne poskytnutý obetiam takýchto živelných pohrôm. Analogickú úpravu obsahuje aj článok 51 smernice Rady č. 2009/132/EC vo vzťahu k dani z pridanej hodnoty. V súčasnosti je touto živelnou pohromou pandémia. Ustanovuje sa Ministerstvo vnútra SR ako orgán príslušný schvaľovať charitatívne a dobročinné organizácie, ktoré budú oprávnené dovážať tovar s oslobodením od cla a dane z pridanej hodnoty. Zároveň sa ustanovuje, aby Ministerstvo vnútra SR bolo počas obdobia pandémie príslušným orgánom aj na účely čl. 61 ods. 1 uvedeného nariadenia a čl. 43 ods. 1 predmetnej smernice. Pri tomto schvaľovaní sa nebude postupovať podľa ustanovení Správneho poriadku
Opatrenia v oblasti dane z motorových vozidiel:
navrhuje sa ustanoviť, kedy sa lehota na podanie daňového priznania tým daňovníkom, ktorým podľa osobitného predpisu (zákon o dani z motorových vozidiel) vznikla povinnosť podať daňové priznanie za iné ako ročné zdaňovacie obdobie považuje za dodržanú.
Opatrenia v oblasti správnych poplatkov:
Navrhuje sa ustanoviť, kedy a za akých podmienok sa správny poplatok podľa osobitného predpisu (zákon o správnych poplatkoch) za úkony a konania správnych orgánov neplatí; musia byť splnené kumulatívne nasledovné podmienky – podanie je uskutočnené počas obdobia pandémie a účel podania je zmiernenie negatívnych následkov pandémie, t. z. podaním na správny orgán musí byť preukázaná priama príčinná súvislosť medzi úkonom a konaním správneho orgánu s pandémiou (resp. mimoriadnou situáciou v krajine). Navrhuje sa ustanoviť, kedy je lehota na zaplatenie správneho poplatku, ak poplatníkovi vznikla poplatková povinnosť na základe výzvy správneho orgánu a poplatok nebol zaplatený počas plynúcej lehoty na zaplatenie poplatku do vyhlásenia obdobia pandémie alebo počas obdobia pandémie, dodržaná.
Opatrenia v oblasti účtovníctva:
predlžujú lehoty, ktoré má účtovná jednotka splniť počas obdobia pandémie, ako aj povinnosť uloženia účtovných dokumentov do registra účtovných závierok do konca tretieho kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie alebo do lehoty na podanie daňového priznania, podľa toho ktorá z lehôt uplynie skôr.
Opatrenia v oblasti dane z príjmov –
špecificky sa upravuje daňové priznanie k dani z príjmov, poukázanie  a použitie podielu zaplatenej dane z príjmov a oznámenie o zrazení a odvedení dane z príjmov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
Opatrenia v oblasti finančnej pomoci –  navrhované ustanovenia predstavujú právny základ pre vykonávanie schémy de minimis na podporu prevádzky v malých a stredných podnikoch formou finančnej pomoci, pričom vychádzajú z Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Cieľom tejto pomoci je udržanie zamestnanosti a prevádzky v malých podnikoch a stredných podnikoch počas nepriaznivého obdobia spôsobeného pandémiou COVID-19. Finančná pomoc sa bude poskytovať vo forme záruky za úver a/alebo úhrady úrokov z úveru. Poskytovateľom takejto finančnej pomoci bude Ministerstvo financií SR a sprostredkovateľmi pomoci Exportno-importná banka Slovenskej republiky a Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
Opatrenia v oblasti dohľadu na finančným trhom – návrh oprávňuje Národnú banku Slovenska prerušiť konania iba v prípade, ak jej okolnosti súvisiace s vyhláseným výnimočným stavom, núdzovým stavom, alebo mimoriadnou situáciou bránia v riadnom prejedaní a rozhodnutí veci. Ďalej sa navrhuje prijatie mimoriadneho oprávnenia Národnej banky Slovenska predĺžiť akúkoľvek lehotu pre úkony alebo povinnosti, ktoré jej vyplývajú z osobitných predpisov, ak jej okolnosti súvisiace s vyhláseným výnimočným stavom, núdzovým stavom alebo mimoriadnou situáciou bránia v ich dodržaní. Navrhuje sa ustanoviť Národnej banke Slovenska mimoriadne oprávnenie predĺžiť lehoty na plnenie povinností, ktoré zákon upravuje pre dohliadané subjekty.
Opatrenia v oblasti rozpočtových pravidiel –  navrhuje sa spôsob zabezpečenia preukázania splnenia podmienky vysporiadania finančných vzťahov voči daňovému úradu a colnému úradu, ktorej splnenie je nevyhnutné pri poskytovaní dotácií. Poskytovateľ dotácie si počas obdobia pandémie overí splnenie podmienky vysporiadania finančných vzťahov voči daňovému úradu a colnému úradu v informačnom systéme finančnej správy podľa poslednej aktualizácie pred obdobím pandémie.

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky na vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24680/1

Obsah:
V rámci vyhláseného mimoriadneho regulačného opatrenia vláda nariaďuje zákaz vývozu a dodávanie vymedzených nasledovných určených životne dôležitých tovarov zo Slovenskej republiky do iného členského štát Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a do iných štátov, a to bez ohľadu na ich pôvod.

Návrh zoznamu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí doplnia sieť subjektov hospodárskej mobilizácie na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike v čase štátom vyhláseného núdzového stavu v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24683/1

Obsah:
MZ SR navrhuje, aby vláda SR svojím uznesením zabezpečila zapojenie ďalších poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti do prípravy na liečenie a poskytovanie zdravotnej starostlivosti v situácii veľkého nárastu počtu chorých využitím lôžkových kapacít ďalších poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti záväzne tak, že z využitím zákonných možnosti ich ministerstvo zdravotníctva svojím príkazom určí ako subjekty hospodárskej mobilizácie.

Návrh opatrenia na zabezpečenie odborných činností osobami zo zahraničia počas mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24679/1

Obsah:
V období od 13. marca 2020 nie je umožnený vstup cudzích štátnych príslušníkov na územie Slovenskej republiky s výnimkou niektorých kategórií osôb, ktoré majú povolený vstup na územie Slovenskej republiky, pričom sa ale musia podrobiť opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2640/2020 z 18. marca 2020. Medzi takéto osoby nepatria rôzni odborníci, ktorých odborná činnosť na území SR (napr. servis kritickej infraštruktúry) je potrebná aj počas mimoriadnej situácie a vykonanie rôznych úkonov nie je možné odložiť na dobu po ukončení mimoriadnej situácie. Navrhuje sa také opatrenie, aby takéto osoby, a to tak cudzinci, ako aj osoby, ktoré majú na území SR prechodný pobyt a trvalý pobyt, žijú na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo sú zamestnané na území Slovenskej republiky, ale sa na území Slovenskej republiky nenachádzajú, mohli vstúpiť na územie Slovenskej republiky na základe potvrdenia vydanom Ministerstvom hospodárstva SR o tom, že budú vykonávať odbornú činnosť. Podrobia sa povinnému testovaniu a o dobu čakania na výsledok testu budú izolovaní v zariadení Ministerstva vnútra SR a po negatívnom testovaní sa presunú na miesto výkonu ich odbornej činnosti.

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore