Infoprint servis

Prehľad prijatej legislatívy SR v súvislosti s COVID-19 k 7. 4.2020.

Vážení členovia Zväzu polygrafie na Slovensku,

nižšie si Vám dovoľujeme zaslať prehľad prijatej legislatívy SR v súvislosti s COVID-19  k 7. 4.2020.

S úctou

Peter Blubla

www.zpns.sk

 

ROKOVANIE VLÁDY – 06.04.2020

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24706/1

Obsah:
Navrhuje sa v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) zvýšiť finančný príspevok poskytovaný z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni zo 120 € na 150 € jedno miesto na mesiac. Účelom zvýšenia finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni je zvýšenie spolufinancovanie nákladov na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárňach, ktoré v súčasnej krízovej situácii neposkytujú sociálnu službu len prenocovaním, ale počas celého dňa. Zároveň sa návrhom upravujú vybrané podmienky poskytovania finančného príspevku poskytovaného z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre zariadenia sociálnych služieb podmienených odkázanosťou s pobytovou formou sociálnej služby a zariadenia sociálnych služieb krízovej intervencie, termíny a spôsob jeho vyplácania, podmienky jeho čerpania a zúčtovania, dôvody jeho vrátenia a lehotu jeho zúčtovania, vzhľadom na nemožnosť plnenia vybraných v súčasnosti zákonom upravených podmienok v čase krízovej situácie, ako aj na základe reakcie na nariadené „dočasné prerušenie“ poskytovania ambulantných sociálnych služieb a sťažené podmienky prijatia nových klientov do pobytových zariadení sociálnych služieb.

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dočasne obnovuje kontrola hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24710/1

Obsah:
S cieľom účinného boja proti ďalšiemu šíreniu koronavírusu (SARS-CoV-2) na území Slovenskej republiky je potrebné prijať nevyhnutné opatrenia aj na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky s Maďarskom, Rakúskou republikou, Českou republikou a Poľskou republikou. Návrh nariadenia na dočasné obnovenie kontrol hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky je v súlade s čl. 28 Kódexu schengenských hraníc.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 –
návrh zákona má byť prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní a ma nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia.
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24709/1

Obsah:
Cieľom návrhu zákona je pomoc v oblasti odkladu splátok z úverov spotrebiteľom, fyzickým osobám – podnikateľom, malým a stredným podnikom, pred následkami pandémie. Zároveň by sa malo umožniť ozbrojeným príslušníkom finančnej správy čerpať služobné voľno pri starostlivosti o dieťa, ktorého škola bola v dôsledku pandémie zavretá.

Návrh na rozšírenie opatrení núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 a zmeneného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 115 z 18. marca 2020 a uznesením vlády Slovenskej republiky č. 169/2020 z 27. marca 2020
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24714/1

Obsah:
Podľa čl. 5 ods. 3 písm. g) ústavného zákona č. 227/2002  o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 8. apríla 2020 0.00 hod do 13. apríla 2020 23.59, toto obmedzenie sa nevzťahuje na v návrhu uvedené výnimky. V uvedenom období sa taktiež zakazuje uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore