Edície 2015

Projekt duálneho vzdelávania

V súčasnosti sa veľa hovorí o potrebe nového prístupu k vzdelávaniu budúcich odborníkov. Garantovať nový systém má zákon o duálnom vzdelávaní, ktorý 1. apríla 2015 vstúpil do účinnosti a začína sa aplikovať v praxi. Rieši zlepšenie prepojenia vyučovania v školách a potrieb zamestnávateľov. Špecifikuje systém duálneho vzdelávania. Tento systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania sa vyznačuje najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa. Výučba v škole sa strieda s praktickým vyučovaním v priestoroch zamestnávateľa. Duálne vzdelávanie sa od roku 2016 prijatím zákona o odbornom vzdelávaní a príprave stane súčasťou vzdelávacieho systému Slovenskej republiky. Zavedenie systému duálneho vzdelávania môže prispieť k zvýšeniu uplatnenia absolventov na trhu práce a napomôže absolventom nadobudnúť vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré zamestnávatelia požadujú od novo prijatých zamestnancov.

Ing. Peter Kosík
Slovenská Grafia a. s., výrobný riaditeľ


„Podporujem tzv. duálne vzdelávanie našich profesijných študentov, tak ako to bolo v minulosti a ako to už v mnohých krajinách Európy prebieha. Výsledky, ktoré za ten čas už dosiahli, im môžeme len závidieť. Nakoľko som mal možnosť sa na konferencii zúčastniť diskusie uvedomujem si, že je vhodné a žiaduce sa aj aktívne spolupodieľať na zlepšení spolupráce s rodičmi budúcich žiakov, so samotným školstvom v tejto oblasti. A to aj napriek niektorým skeptikom z konferencie a problémom, ktoré sa dozaista dajú riešiť.“

V našom rozhovore naviažeme na tieto slová Petra Kosíka o konferencii PrintProgress 2014, na ktorej jej účastníci živo diskutovali aj o problematike prípravy budúcich tlačiarov.

“ Mňa ako konzervatívneho patriota polygrafie zaujala na konferencii PrintProgress 2014 otázka odovzdávania našich znalostí a poznatkov mladým budúcim polygrafom z našich škôl, formou praktického overovania si ich vedomostí v tzv. materských podnikoch.„

Všetko bolo, je a bude vždy len o ľuďoch

Slovenská Grafia už rozbehla projekt prípravy vlastných tlačiarov „Príprava mladých polygrafov pre SG a. s.“ Čo je jeho podstatou? Ide podľa už osvedčených  skúseností iných firiem (našich, či zahraničných), alebo sú to vaše originálne prístupy?

Tento „náš projekt“ by sa asi nezačal bez prijatia nového zákona o duálnom vzdelávaní. Samozrejme, po diskusii so Strednou odbornou školu polygrafickou (SOŠP) chceme v ňom zaviesť aj vlastné prvky spolupráce. Určite by bolo možné čerpať z veľkých skúseností v zahraničí, ako je Rakúsko a Nemecko, kde má príprava budúcich polygrafov dlhodobú tradíciu. Tu však narážame na odlišné legislatívne podmienky, ekonomickú silu týchto krajín a výšku vložených prostriedkov zo štátneho rozpočtu do všeobecného vzdelávania nielen polygrafov. Preto sme sa rozhodli čerpať z vlastných skúseností a tradícií, ktoré tu boli zavedené už v minulosti ešte pred rokom 1985. Už vtedy bol zavedený vzdelávací systém pre „materské podniky“, kedy si tlačiarne svojich budúcich zamestnancov vychovávali pod dnešným názvom duálne. Systém bol založený na polročných cykloch, kedy sa v prvom školskom polroku vyučovala teória a v druhom polroku prichádzali študenti do svojich materských podnikov na prax. Bol to systém duálneho päťročného štúdia, počas ktorého sa študenti dobre pripravili na svoje budúce zamestnanie. Potom nastala reorganizácia na 4-ročné štúdiá. Tieto boli prijaté v deväťdesiatych rokoch minulého storočia, bez praxe v materských firmách, čoho sa ujali a zabezpečovali samotné školy na praktickom vyučovaní pod vedením majstrov odbornej výchovy len v školských podmienkach. Tento systém bol 3 dni v týždni teória a 2 dni prax. Podľa môjho názoru bol nekompaktný, s príliš častým striedaním praxe a teórie. Takto sa začal trieštiť postupne v polygrafii vzdelávací systém v odborných stredných školách po celom Slovensku bez praktického zázemia. A práve nový prijatý zákon nám umožní nadviazať na to, čo už tu bolo zavedené pred rokmi. S malými obmenami sa dá na tieto „staré“ postupy nadviazať aj v tomto období v SOŠP v Bratislave so sídlom Račianska 190.

Ing. Soľavová pri kalibrácii automatického systému merania
denzít Grafikontrolu na rotačných strojoch v SG.

V čom spočíva hlavný prínos duálneho vzdelávania pre SG a. s.?

Naša predstava, o ktorej sme diskutovali so SOŠP je, že študenti v prvom ročníku budú mať teoretickú ale hlavne aj praktickú časť ešte v samotnej škole. Tu sa zoznámia so základmi polygrafie a osvoja si prvé skúsenosti pri praktických cvičeniach za počítačmi a na technologicky jednoduchších strojných zariadeniach, ktorými odborná škola disponuje. Po úspešnom absolvovaní prvého ročníka na škole prevezmeme SG a. s. zodpovednosť za praktické vyučovanie študentov druhého ročníka, s ktorými SG a. s. uzatvorí zmluvu o budúcej zmluve v zamestnaní.

Aké sú vaše očakávania?

SG a. s. ako líder v oblasti polygrafie v strednej Európe sa chce podieľať na vývoji výchovne vzdelávacieho procesu mladých ľudí na Slovensku. Cítime aj morálnu povinnosť a zodpovednosť za odovzdanie našich skúseností ďalším generáciám. Očakávame, že týchto študentov postupne budeme my formovať a pripravovať na profesie, ktoré za niekoľko rokov v SG a. s. bude treba.

 Chcete sa dočítať viac? Objednajte si predplatné časopisu PrintProgress a prečítajte si celý článok.

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore