∷ Z aktuálneho vydania

ZVÄZ POLYGRAFIE NA SLOVENSKU OSLAVUJE TENTO ROK „KRISTOVE ROKY“

PP 2/2023

Dňa 21. apríla zasadlo Valné zhromaždenie Zväzu polygrafie na Slovensku na svojom výročnom rokovaní. Miestom konania zasadnutia sa tento rok stala symbolicky najstaršia a historicky najvýznamnejšia tlačiareň na Slovensku – Neografia Martin. Významné, 33. jubileum od založenia Zväzu polygrafie na Slovensku v roku 1990 sprevádzalo ešte jedno významné, osobné jubileum. Je ním životné jubileum nestora slovenskej polygrafie a hostiteľskej Neografie, pána Alexandra Lilgeho, ktorý sa práve na konci apríla dožíva okrúhlych 80 rokov svojho
života, zasväteného popri iných aktivitách aj polygrafii, keďže bol nie len dlhoročný generálny

riaditeľ Neografie, ale aj zakladajúci člen a predseda Zväzu polygrafie na Slovensku. Výročného zasadnutia sa zúčastnila uznášania schopná väčšina zo všetkých súčasných dvadsiatich šiestich riadnych a čestných členov. V úvode prítomných privítal generálny riaditeľ hostiteľskej tlačiarne Neografia, a.s. Martin Ing. Ján Račko a Hlavnú správu o činnosti zväzu za rok 2022, ako aj návrh plánu činnosti a rozpočtu na rok 2023 predniesol prezident ZPnS Ing. Peter Blubla. Ing. Ján Račko poinformoval o hospodárení Zväzu v roku 2022 a účastníci riadnym hlasovaním odsúhlasili správu o čerpaní rozpočtu v roku 2022 ako aj návrh na činnosť a rozpočet Zväzu na rok 2023.

V správe o činnosti za rok 2022 konštatoval Peter Blubla, že členská základňa je relatívne zastabilizovaná, (20 riadnych a 6 čestných členov – pozn. redakcie). Zväz sa priamo podieľal na činnosti pracovných skupín pre už tradičnú súťaž Zlatá pečať, či v pracovnej skupine pre odbornú polygrafickú problematiku a bol aj, ako každý rok, spoluorganizátorom súťaže Najkrajšia kniha Slovenska. V rámci činnosti pracovných skupín pre odbornú polygrafickú problematiku mal ZPnS svojich zástupcov v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie, ktorej je členom a Sektorovej rade pre celulózo-papierenský …

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore