Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Informačné memorandum k súhlasu so spracúvaním osobných údajov na ponuku produktov, služieb a marketingové účely

Vážení klienti,
v tomto informačnom memorande vám chceme poskytnúť podrobné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov na ponuku produktov, služieb a na marketingové účely.
Vzhľadom na to, že 25. 5. 2018 nadobudne účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, je potrebné, aby sme od vás získali nový súhlas, ktorý zodpovedá novým požiadavkám. Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme pripravili vo forme otázok, aby toto informačné memorandum bolo čo najviac prehľadné a praktické z hľadiska vyhľadávania informácií. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k vami poskytnutému súhlasu, zavolajte nám na tel. č. 0911 603 744, alebo použite našu e-mailovú adresu veldan@veldan.sk.

 1. Kto je správca vašich osobných údajov?
 2. Aké vaše osobné údaje spracúvame?
 3. Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú?
 4. Na aké účely ste poskytli svoj súhlas?
 5. Ako dlho budeme spracúvať vaše osobné údaje?
 6. Kto môže mať prístup k vašim osobným údajom?
 7. Aké sú vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?
 8. Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov?
 1. Kto je správca vašich osobných údajov?

Správca osobných údajov je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov. Na marketingové účely je správcom Vašich osobných údajov:
VELDAN, spol. s r. o., Leoša Janáčka 38, 917 01 Trnava

 1. Aké vaše osobné údaje spracúvame?

Na marketingové účely spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov podľa toho, o aký druh reklamného posolstva ide:
Ak ste predplatiteľom časopisu PrintProgress, spracúvame:
Základné identifikačné údaje – meno, sídlo (fakturačná adresa), IČO, IČ DPH (v prípade podnikania),  adresa bydliska, kontaktný e-mail, telefón, transakčné údaje (v prípade hradenia predplatného).
Ak ste prijímateľom direct mailových správ PrintProgress, spracúvame:
e-mailový kontakt

 1. Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú?

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od vás. Tieto osobné údaje uvádzate v objednávkovom formulári časopisu PrintProgress, v registračnom formulári na konferenciu PrintProgress prípadne v iných formulároch (prieskum spokojnosti, atď.) spoločnosti VELDAN, spol. s r. o. Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať.

 1. Na aké účely ste poskytli svoj súhlas?

Súhlas ste poskytli na:
a.) zasielanie produktu – časopisu PrintProgress na Vami zvolenú adresu,
b.) zasielanie marketingových direct mailových správ, ktoré môžu zahŕňať nasledujúce:

 • ponuka produktov a služieb (predplatné časopisu, propagačné služby časopisu PrintProgress a konferencie PrintProgress, atď.)
 • informácie o pripravovaných podujatiach, informácie z aktuálneho vydania časopisu a iné marketingové správy,
 • prieskumy spokojnosti
 • v prípade predplatiteľov, alebo odberateľov newslettra z Českej republiky obsahujú správy preklad do českého jazyka.

Súhlas poskytnutý na vyššie uvedené účely je dobrovoľný okrem bodu a.) , a to zasielania produktov (časopisu PrintProgresss). Tento súhlas je totiž podmienený a nevyhnutný na to, aby sme vám mohli posielať predplatné časopisu na Vašu adresu. Súhlas so zasielaním direct mailových správ môžete zrušiť kedykoľvek.

 1. Ako dlho budeme spracúvať vaše osobné údaje?

Súhlas ste udelili spoločnosti VELDAN, spol. s r. o. na obdobie trvania zmluvného vzťahu:
predplatné časopisu PrintProgress – na najbližší 1 rok od začiatku trvania zmluvy (od vyhotovenia objednávkového formulára predplatného časopisu PrintProgress). Ak svoje predplatné nepredĺžite do nasledujúceho roka, váš súhlas a Vaše údaje budú vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebné súhlas.
Zasielanie direct mailových marketingových informačných správ – na najbližšie 2 roky od udelenia súhlasu. Ak svoj súhlas nepredĺžite do ďalšieho obdobia, Vaša e-mailová adresa (ktorá je podľa právnych predpisov posúdená ako osobný údaj) bude po uplynutí tohto obdobia vymazaná z databázy.

 1. Kto môže mať prístup k vašim osobným údajom?

Na spracúvanie údajov na marketingové účely môžu mať k vašim údajom prístup iba subjekty, ktorým ste dali súhlas, čo je v tomto prípade spoločnosť VELDAN spol. s r. o.

 1. Aké sú vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre spoločnosť VELDAN, spol. s r. o. dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:
Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov
Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov.
Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.
Právo na opravu
Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska? Prosím, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.
Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)
V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu.
Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie
Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu.
Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov
S vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

 1. Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať. Nechcete ďalej dostávať predplatné časopisu PrintProgress v tlačenej alebo elektronickej forme? Je nám to ľúto, ale vaše rozhodnutie úplne rešpektujeme. Zvyšná suma zostávajúceho predplatného však prepadá v prospech zasielateľa.
Čo má odvolanie súhlasu obsahovať?

 • Kto odvolanie podáva. Uveďte, prosím, vaše meno a priezvisko, adresu bydliska a dátum narodenia, aby sme vás vedeli identifikovať.
 • Komu odvolanie podávate.
 • Informáciu, že si neželáte, aby sme spracúvali vaše osobné údaje. Ak by ste chceli dostávať iba vybrané ponuky, uveďte, prosím, o aké ponuky ide, aby sme vám mohli vyhovieť.
 • Váš vlastnoručný podpis.

Akým spôsobom môžem odvolanie poslať?

 • Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely je možné poslať iba v písomnej podobe, a to preto, aby sme mali o vašom odvolaní riadny záznam. Odvolanie nezabudnite vlastnoručne podpísať.
 • Písomným vyhlásením poslaným do sídla alebo na korešpondenčnú adresu spoločnosti VELDAN, spol. s r.o. (adresu nájdete v bode I.)
Tlačidlo Späť hore