Tlačové správy - Polygrafia

Veľké upratovanie v polygrafickom školstve

Problematika nezamestnanosti je v posledných rokoch témou aktuálnou i akútnou zároveň. Čo ju však spôsobuje? Nesúlad medzi ponukou a dopytom na trhu práce a nízka flexibilita vzdelávacieho systému bez reflexie požiadaviek trhu práce. To je len časť problémov, ktoré spôsobujú vrásky na čele tisíckam ľudí. Hlavne nezamestnaným a čerstvým absolventom stredných a vysokých škôl. Tento začarovaný kruh však možno bude mať riešenie v druhej polovici roku 2012. Priniesť by ho mal projekt Národnej sústavy povolaní.

[column col=”1/2″]

Vzdelávací systém a požiadavky praxe
Spúšťačom projektu sa stala potreba vykonať analýzu monitorovania požiadaviek trhu práce a navrhnúť také riešenia, ktoré prinesú efektívnejšie prepojenie požiadaviek zamestnávateľov na kvalifi-kovanú pracovnú silu do vzdelávacieho systému. Podstatným krokom k naplneniu požiadavky je prepojenie projektu s revidovanou klasifikáciou zamestnaní KZAM-R v súlade s inovovanou medzinárodnou klasifikáciou ISCO-08.
Výstupy klasifikácie povolaní budú mať podobu zoznamu všetkých aktívnych zamestnaní v národnom hospodárstve. Neskôr poslúžia pre potreby nášho trhu práce, ale aj na medzinárodné porovnanie štatistických zisťovaní. Ich obsah bude pravdivým zrkadlom aktuálneho stavu na trhu práce. Vďaka tejto klasifikácii bude možné prepojiť konkrétne zamestnania na jednotlivé vzdelávacie odbory, vrátane celoživotného vzdelávania.[/column] [column col=”1/2″]

Nová štruktúra povolaní aj v polygrafii
30 expertných tímov zastupujúcich všetky odvetvia národného hospodárstva má úlohu vypracovať návrh povolaní pre tú-ktorú oblasť vrátane polygrafického priemyslu. Nová štruktúra povolaní sa tak ocitla v rukách štyroch odborníkov. Jedným z nich je reprezentant vydavateľa neperiodických publikácií a knižnej produkcie, ďalším zástupca vydavateľa periodických publikácií. Dôležité zastúpenie v tíme má Stredná odborná škola polygrafická a štvoricu uzatvára prezident Zväzu polygrafie na Slovensku Peter Blubla. Pri tvorbe zoznamu aktívnych povolaní vychádzali najmä z klasifikácie KZAM a názorov personálnych riaditeľov, ktorí neodporúčali ísť príliš do hĺbky. Ďalším činiteľom, ktorý vplýval na konečnú podobu klasifikácie, bola koncentrácia na robotnícke povolania a technicko-hospodárskych pracovníkov. Dôležitým predpokladom bolo aj rozdelenie polygrafickej výroby na tri fázy: prepress, press a postpress. Podľa Petra Blublu bolo dôležité správne vyselektovať povolania a definovať, ktoré sú už archaizmom a stratili svoje opodstatnenie. V niektorých prípadoch došlo k prirodzenej kumulácii povolaní. No a zároveň bolo potrebné nechať otvorený priestor do budúcnosti[/column]

[column col=”1/3″]Schéma vzájomného súvisu jednotlivých klasifikácií zamestnaní a nadväznosť novej národnej klasifikácie zamestnaní na existujúce klasifikácie.

zdroj: www.sustavapovolani.sk[/column]

[column col=”2/3″][/column]

[space height=”10″]

[column col=”1/2″]PREPRESS:
Technici pre prípravu tlače:

 • grafik tlačových médií,
 • grafik digitálnych médií,
 • grafik zhotovovania tlačovej formy = kvalifikovaný pracovník, ktorý prostredníctvom elektronických zariadení zhotovuje rôzne tlačové formy pre rôzne druhy tlačových techník,
 • operátor farieb (kolorista)

 

POSTPRESS:

 • technik dokončovacieho spracovania, knihár = kvalifikovaný pracovník,ktorý vykonáva odborné práce dokončovacieho spracovania ručne alebo na poloautomatických a automatických zariadeniach
 • umelecký knihár
 • priemyselný knihár

 

 

Autorka sa venuje oblasti vzdelávania a ľudských zdrojov.
[/column] [column col=”1/2″]PRESS:

 • operátor tlače = kvalifikovaný pracovník, ktorý samostatne a kompetentne vykonáva potlač mate riálu s využitím tlačového procesu (napr. tlače z výš ky,z hĺbky, z plochy alebo inou tlačovou technikou)

 

TECHNICKO-HOSPODÁRSKI PRACOVNÍCI:

 • technológ polygrafickej výroby = kvalifikovaný pracovník, ktorý je kompetentný a samostatne spracováva technologický postup výroby pre všetky polygrafické výrobky,
 • špecialista polygrafickej výroby inde nešpecifikovaný
 • pomocný pracovník polygrafickej výroby (manipulačný pracovník)

Po klasifikácii povolaní bude nasledovať ďalšia podstatná fáza. K jednotlivým povolaniam sa začnú napĺňať ich obsahy – vedomosti a zručnosti, ktoré by záujemcovia o výkon práce mali spĺňať. Tento krok bude prepojený so vzdelávacími inštitúciami, ktoré týmto požiadavkám budú musieť prispôsobiť skladbu vhodných vzdelávacích programov.[/column][space height=”1″]

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore