Tlačové správy - Polygrafia

Smernica pre dokončujúce knihárske spracovanie v polygrafickom priemysle

Seminár k Smernici zorganizoval Zväz polygrafie na Slovensku (ZPnS), ktorý sa podieľal aj na jej vydaní. Ako uviedol Ing. Peter Blubla, doteraz neexistovala záväzná norma pre finálne knihárske spracovanie. Síce pre predtlačovú prípravu a tlač platí všeobecná norma pre polygrafický priemysel ISO 12647, nezahrňuje však problematiku postpressu, teda knihárske dokončujúce spracovanie.

88 375 – „Knižné väzby“ bola vydaná a schválená v roku 1981, s účinnosťou od roku 1983. Žiaľ ani v okolitých krajinách (Nemecko, Švajčiarsko…) nič komplexné v tomto odbore nebolo vydané (spravidla riadia sa internými smernicami a predpismi). Podľa dostupných informácii vydanie ISO normy pre „dokončujúce spracovanie“ sa očakáva až za niekoľko rokov.

AKO VZNIKALA NOVÁ SMERNICA
Keďže modernizácia a nové prvky a technológie výrazne zasiahli polygrafický priemysel, absencia normy pre dokončujúce spracovanie bola posledné roky v odborných kruhoch veľmi diskutovaná. Vhodným riešením pre vznik novej smernice sa ukázal spoločný projekt (postup) slovenského Zväzu polygrafie na Slovensku a českého Svazu polygrafických podnikatelů. Spoločný tím odborníkov zhromaždil, pripravil (vychádzalo sa zo štandardov FOGRA/UGRA a platných STN ISO) a vydal českú verziu koncom roku 2012 a doplnená slovenská verzia uzrela svetlo začiatkom tohto roka. Smernica pre dokončujúce knihárske spracovanie v polygrafickom priemysle je rozdelená na štyri tematické bloky, ktoré prezentujú najnovšie poznatky z odboru (Všeobecné požiadavky, Základné ustanovenia kontroly kvality a Hodnoty povolených tolerancií odchýlok dokončujúceho spracovania). Na 30 stranách formátu A4 sú uvedené spôsoby prebierky výrobkov v zmysle platnej STN ISO 2859-1, príklad pre prebierku tovaru, definovanie hodnôt úrovne kvality AQL pre dokončujúce spracovanie a tolerancie pre hlavné operácie dokončujúceho spracovania.

POSLANIE

Smernica je odporučenou súčasťou všeobecných obchodných podmienok pre dokončujúce spracovanie v polygrafii. Je jedinečnou a jedinou komplexnou „normou“ pre dokončujúce spracovanie v polygrafii. Smernica je určená najmä pre pracovníkov dokončujúceho spracovania a obchodného oddelenia, pre majstrov, vedúcich pracovníkov v tlačiarňach, vydavateľstvách a reklamných agentúrach. To, že normy a dohodnuté pravidlá musia fungovať a tiež dodržiavať, je každému zrejmé. Tým, že nová smernica prináša a definuje konkrétne: množstvo, merné hodnoty, tolerancie a postupy výrobného procesu, dáva do rúk zadávateľovi aj výrobcovi vysoký benefit a jasné pravidlá v podobe vzájomnej ochrany v prípade vzniku vzájomného nedorozumenia, alebo riešenia prípadnej reklamácie. Smernica definuje požiadavky a očakávania zákazníkov, ako aj možnosti a kvalitatívnu úroveň zhotoviteľov. Podľa mne dostupných informácií, už boli riešené a vyriešené niektoré reklamácie a súdne spory, práve na základe podmienok uvedených v novej smernici. Seminára sa zúčastnili zástupcovia tlačiarní hlavne z oddelení technológie, obchodu a majstri z oblasti dokončujúceho knihárskeho spracovania, nechýbali ani odborní učitelia a majstri z odborných škôl. Prítomní boli aj tvorcovia a odborníci z polygrafie, ktorí túto smernicu pripravili a uviedli do života: Jaroslav Pilát (Neografia, a.s. Martin), Dušan Zelinka (Tlačiarne B.B., a.s.) a Peter Blubla (ZPnS). Žiaľ z pohľadu dôležitosti tejto problematiky mi chýbali zástupcovia vydavateľstiev a odignorovali ho aj kompetentní z malých a stredných tlačiarní.

 

František Martančík
www.polygrafia-fotografia.sk

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore