Edície 2015Edície časopisu

Nový zákon o odpadoch

NATUR-PACK, a. s. sa pripája k upozorneniu Ministerstva životného prostredia SR adresovanému samosprávam.

Dňa 8. júla 2015 zverejnilo Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej – Ministerstvo) na svojej internetovej stránke upozornenie, ktoré sa týka uzatvárania viacerých zmlúv o budúcej zmluve so spoločnosťami v oblasti obalov a neobalov. Ministerstvo v upozornení apeluje na obce, aby sa vyhli uzatvoreniu viacerých zmlúv o budúcich zmluvách s viac ako jedným subjektom. Ministerstvo upozorňuje, že v prípade uzatvorenia zmlúv s viacerými subjektmi, sa obce vystavujú riziku možnému uloženiu pokuty až do výšky 80 000 eur, ako aj hrozbe prípadných súdnych sporov.

Spoločnosť NATUR-PACK, a. s., ako oprávnená organizácia, zabezpečujúca pre povinné osoby plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona o obaloch, a zároveň ako organizácia, ktorá má vážny záujem úspešne sa uchádzať o udelenie autorizácie a získanie postavenia organizácie zodpovednosti výrobcov podľa nového zákona o odpadoch, sa v plnom rozsahu pripája k upozorneniu Ministerstva.

Predstavitelia samospráv by mali byť obozretní pri posudzovaní návrhov rôznych neštandardných, nejasných, zmiešaných alebo zavádzajúcich zmlúv, ktoré im sú alebo budú doručované zo strany subjektov, ktoré deklarujú, že budú v budúcnosti pôsobiť ako organizácie zodpovednosti výrobcov. Nový zákon o odpadoch prináša úplne nový režimspôsobu financovania triedeného zberu obalov a neobalových výrobkov.

Spoločnosť NATUR-PACK, a. s. je presvedčená, že úspech nového režimu financovania triedeného zberu bude do veľkej miery závisieť od transparentnosti, vyváženosti a korektnosti zmluvných vzťahov medzi obcami a organizáciami zodpovednosti výrobcov. Vzťahy  medzi nimi by mali byť založené už od okamihu predkladania prvotných zmluvných návrhov na princípoch partnerstva a predpoklade budúcej vzájomnej spolupráce a nie na princípoch nevyváženej jednostrannej prevahy jednej zmluvnej strany.

V zmysle uvedených skutočností odporúčame predstaviteľom samospráv, aby zobrali na vedomie upozornenie Ministerstva a starostlivo zvážili výber svojho budúceho zmluvného partnera.

Michal Sebíň, riaditeľ NATUR-PACK

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore